Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (U201600450) Regio Rivierenland

De circulaire van 23 maart 2016 ECWGO/U201600450 betreffende de aandachtspunten i.v.m. invoering nieuwe hoofdstuk 3 CAR-UWO (inwerkingtreding 01-01-'16)

In deze brief komen wij terug op enkele onderwerpen die verband houden met het per 1 januari 2016 vernieuwde hoofdstuk 3 CAR en de aanpassing van de overige hoofdstukken van de CARUWO daaraan. Het gaat over het recht op vakantietoelage in samenhang met de TOR, waarover wij schreven in de technische LOGA- brief van 22 februari jl. Daarnaast geven wij in deze brief toelichting op de pensioengevendheid van beloningscomponenten en op perikelen rond pensioengratificaties die bij enkele gemeenten spelen.

Bijlage bij ledenbrief ECWGO/U201600450

Bijlage CAR-teksten

 • A.
  In artikel 1:1 lid 1 onderdeel rr worden de woorden “toegekend en die tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging werden gerekend” vervangen door: “toegekend. Deze werden tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging gerekend.”
 • B.
  In de toelichting bij punt 5 van artikel 3:27 (overgangsrecht hoofdstuk 3), wordt de laatste zin vervangen door 1 : “De TOR is een nominaal bedrag. De TOR telt mee in de pensioengrondslag maar is geen salaristoelage en geen grondslag voor eindejaarsuitkering, vakantietoelage of levensloopbijdrage.”
 • C.
  Artikel 10d:2 (begripsbepalingen) onderdeel b, komt te luiden: “b: grondslag: het gemiddelde van het salaris, de toegekende salaristoelage(n) en de toelage overgangsrecht (TOR) hoofdstuk 3, berekend over een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de start van de re-integratiefase of de start van het Van werk naar werk-traject, vermeerderd met de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. Deze wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de gemeentelijke sector;”
 • D.
  Aan de toelichting bij artikel 10d:2 wordt de volgende tekst toegevoegd: “Ad b: Vóór 1 januari 2016 werd hier het voor hoofdstuk 10d afwijkende bezoldigingsbegrip gedefinieerd. Met de inwerkingtreding van het gewijzigde hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 is dit gewijzigd in ‘grondslag’ en is daar voor de medewerkers die toen in dienst waren de toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 (TOR) aan toegevoegd.”
 • E.
  In artikel 10d:26 worden de woorden “het salaris en de toegekende salaristoelage(n)” vervangen door: “de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b,”
 • F.
  In artikel 10d:31 lid 3, worden de woorden “het oude salaris en de toegekende salaristoelage(n)” vervangen door: “de grondslag zoals gedefinieerd in artikel 10d:2 onderdeel b,”

Voetnoten:

1: Met deze wijziging wordt teruggekeerd naar de toelichtende tekst zoals die per 1 januari 2016 luidde.