Officiele publicatie

Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2015

15 september 2015

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juni 2016 en 16-21910-14300;

gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra en artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

besluit met terugwerkende kracht vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2015:

In de artikelen 11, eerste lid, onder b, 12, eerste lid, onder d, 14, vijfde lid, 15, zesde lid, 17b, eerste lid, en 18, eerste lid, onder d, van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Neerijnen 2015 wordt “lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap” vervangen door: lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Dit besluit treedt na publicatie met terugwerkende kracht in werking op 1 augustus 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
, voorzitter
, griffier