Officiele publicatie

Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201402159, Regio Rivierenland

De volgende circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van de per circulaire vermelde datum.

  • De circulaire van 26 januari 2015 ECWGO/U201402159 betreffende de aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren overeenkomstig de bijlage;

Bijlage 1 bij ledenbrief U201402159

CAR-UWO teksten

A. Artikel 18:1:5, lid 1, wordt gewijzigd en komt te luiden:

De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

  • a.
    een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;
  • b.
    een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van € 307,49 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;
  • c.
    een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van € 6.149,43.

B. Artikel 18:1:7, lid 2 en lid 3, worden gewijzigd en komen te luiden:

2.

De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.900 per jaar.

3.

De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 102,77 op jaarbasis.