Officiele publicatie

Wijzigingen CAR-UWO, ECWGO/U201501192, Regio Rivierenland

De volgende circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van de per circulaire vermelde datum.

  • De circulaire van 13 juli 2015 ECWGO/U201501192  betreffende het pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016;

Technische uitwerking

Doelgroep 

Alle medewerkers die op 1 oktober 2015 respectievelijk op 1 juli 2016 een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van de CAR-UWO hebben, hebben recht op de eenmalige uitkering.

Ziek

Zieke medewerkers hebben ook recht op de eenmalige uitkering. Dit geldt ook voor medewerkers die met (gedeeltelijk) betaald of (gedeeltelijk) onbetaald verlof zijn. De eenmalige uitkering wordt niet gekort vanwege ziekte of (on)betaald verlof.

FLO-overgangsrecht

Medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen en in de periode van gedeeltelijk betaald verlof of onbezoldigd volledig verlof genieten, hebben eveneens recht op de eenmalige uitkering. De eenmalige uitkeringen voor medewerkers die gebruik maken van het FLO-overgangsrecht is gebaseerd op het laatstverdiende geïndexeerde salaris voordat de medewerker gebruik maakte van het FLO-overgangsrecht. De betaling van deze eenmalige uitkeringen gebeurt rechtstreeks vanuit de werkgever aan de medewerker. Loyalis heeft daarin geen rol. De eenmalige uitkeringen worden niet verwerkt in de maatwerkpercentages werkgeversbijdragen levensloop, omdat ze niet vallen onder de term oude bezoldiging in het FLO-overgangsrecht.

Buitengewoon ambtenaar

De eenmalige uitkering is niet automatisch van toepassing op buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Of buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand recht hebben op de eenmalige uitkering, hangt af van hun lokale rechtspositie.

Vrijwillige brandweer

Leden van de vrijwillige brandweer hebben geen recht op de eenmalige uitkering. CAR-UWO artikel 19:24 bepaalt dat leden van de vrijwillige brandweer de LOGA-afspraken over salarismutaties volgen. Een eenmalige uitkering is geen salarismutatie. Bovendien bouwen leden van de vrijwillige brandweer geen pensioen op bij het ABP. De vrijval uit het Pensioenakkoord is derhalve niet op hen van toepassing.

Peildatum 

De peildatum voor de eenmalige uitkering in 2015 is 1 oktober 2015. De peildatum voor de eenmalige uitkering in 2016 is juli 2016. Elke medewerker die op die datum in dienst is van de gemeente, heeft recht op de eenmalige uitkering.

Grondslag 

De eenmalige uitkering in 2015 wordt berekend over 12x het salaris van de medewerker in september 2015. De eenmalige uitkering in 2016 wordt berekend over 12 x het salaris van de medewerker in juni 2016. Voor medewerkers met een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week (artikel 2:7a CAR-UWO) geldt het salarisbedrag naar rato van de arbeidsduur.

Oproepkrachten 

Medewerkers in dienst van gemeenten die op oproepbasis werkzaam zijn, hebben recht op de eenmalige uitkering. Voor de eenmalige uitkering in oktober 2015 is de grondslag 12x het salaris over de gewerkte uren in de maand september 2015. Voor de eenmalige uitkering in juli 2016 is de grondslag 12x het salaris over de gewerkte uren in de maand juni 2016.

Doorwerking in salarisafhankelijke bedragen

De eenmalige uitkeringen werken niet door in de salarisafhankelijke uitkeringen zoals de eindejaarsuitkering, de werkgeversbijdrage levensloop en de vakantietoelage. Het salaris en de bezoldiging wijzigen door de eenmalige uitkeringen immers niet.

Bovenwettelijke uitkeringen

De eenmalige uitkeringen hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen vanwege ontslag en werkloosheid. Hierbij wordt gedoeld op de uitkeringen op grond van de CAR-UWO hoofdstukken 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10d, 11 en 11a.

Moment van uitbetaling 

De eenmalige uitkering in 2015 dient bij de salarisbetaling van oktober 2015 uitbetaald te worden en anders zo snel mogelijk bij de volgende reguliere salarisbetaling. De eenmalige uitkering in 2016 dient bij de salarisbetaling van juli 2016 uitbetaald te worden en anders zo snel mogelijk bij de volgende uitbetaling.

 

Pensioen 

Op grond van artikel 3:2 van het ABP Pensioenreglement behoort de eenmalige uitkering tot de pensioengrondslag. De pensioengrondslag voor 2015 wordt niet met terugwerkende kracht opnieuw berekend. De eenmalige uitkering van 2015 wordt dus meegenomen bij het bepalen van de pensioengevend inkomen van peildatum 1 januari 2016. De eenmalige uitkering van juli 2016 wordt meegenomen bij het pensioengevend inkomen van peildatum 1 januari 2017.  

 

Voorwaardelijke omzetting

De eenmalige uitkering in 2016 van 0,74% van het jaarsalaris wordt omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,74% als vóór 1 juli 2016 een nieuwe cao Gemeenten is afgesloten. De gesprekken hierover starten in het najaar.