Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit Bommelsestraat 7a, Ophemert, Neerijnen

Met ingang van 24 mei 2013 ligt gedurende zes weken, tot en met 4 juli 2013, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • het veranderen van een agrarisch bouwblok op het perceel Bommelsestraat 7a te Ophemert (kadastraal bekend onder Ophemert, sectie H, nummer 325)

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

23 mei 2013,
Burgemeester en wethouders van Neerijnen