Officiele publicatie

Wijzing agrarisch bouwblok Sint Antoniestraat 28 en 30 te Tuil

Door de heer de Jongh (bloemkwekerij Retine BV) is een verzoek ingediend voor het wijzigen van het agrarisch bouwvlak op de locatie Sint Antoniestraat 28 en 30 te Tuil, kadastraal bekend onder Haaften M528, M529, M530, M531 en M616.

Door het nemen van genoemde planologische maatregel wordt de verplaatsing van de bestaande bedrijfswoning aan de Sint Antoniestraat 28 naar de locatie Haarstraat (ongenummerd) mogelijk gemaakt. Na herbouw wordt de bestaande bedrijfswoning aan de Sint Antoniestraat 28 gesloopt.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen aan het bouwplan door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voornemen ligt hiervoor vanaf vrijdag 13 januari 2012 gedurende 6 weken ter inzage.

De op deze wijziging betrekkinghebbende stukken liggen ter inzage tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen.

Gedurende de ter inzagentermijn kunt u tegen een voornemen om medewerking te verlenen aan de wijziging schriftelijk een zienswijze indienen.

Neerijnen,

12 januari 2012
Burgemeester en wethouders.