EvenementInformatieavond woningbouwproject Slingerbos Ophemert

  • Begin: 7 februari 2017 19:00
  • Einde: 7 februari 2017 21:00
  • Locatie: Huis op Hemert, Blankenburgsestraat 3, Ophemert
  • Gepubliceerd op: 18-01-2017

Informatieavond woningbouwproject Slingerbos Ophemert

Van 29 mei tot en met 9 juli 2015 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Slingerbos voor iedereen ter inzage gelegen.
Hieronder informeren wij u over de voortgang van het woningbouwproject Slingerbos.

Planning
We hebben een periode achter de rug van intensief onderzoek naar de waterhuishouding van het gebied. Dit onderzoek hebben wij in nauw overleg met Waterschap Rivierenland laten uitvoeren. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de huidige en toekomstige bewoners geen wateroverlast door de ontwikkeling gaan ervaren.
Een van de conclusies van het onderzoek is dat het woningbouwgebied opgehoogd moet worden, waarbij we zeer nadrukkelijk rekening houden met de belangen van de huidige omwonenden.
Ook moet de locatie gedurende ongeveer een jaar voorbelast worden. Dat betekent dat we gedurende een jaar meer zand gaan aanbrengen en daarna weer verwijderen, om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. De verwachting is dat we hier in het eerste kwartaal van 2017 mee gaan beginnen. Een van de eerste werkzaamheden is het verwijderen van de boomgaard.

Op dit moment is de globale planning dat de woningen van de eerste fase (dat is het gebied vanaf de Molenstraat tot en met de boomgaard, maar exclusief de dijkzone) na de 2e helft van 2018 kunnen worden ontwikkeld.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ligt vanaf 27 januari 2017 als ontwerp ter inzage. Degenen die een zienswijzen hebben ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan, ontvangen een schriftelijke reactie van ons. Het bestemmingsplan is globaal van aard. Dit betekent dat er geen specifiek bouwblok per woning is opgenomen. Hiermee willen we kunnen inspelen op de wensen vanuit de markt.
Het bestemmingsplan wordt in het Nieuwsblad Geldermalsen en op onze internetsite bekend gemaakt. Het plan kunt u op afspraak in zien bij het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op het ontwerpbestemmingsplan kunnen gedurende de inzage termijn zienswijzen worden ingediend.

Stedenbouwkundige invulling
Zoals aangegeven, zal het bestemmingsplan globaal van aard zijn om in te kunnen spelen op de vraag. Wij hebben uiteraard wel een stedenbouwkundig schetsplan gemaakt voor de eerste fase, om in ieder geval het maximum aantal woningen en de hoofdinfrastructuur te kunnen bepalen. Verder streven wij naar een goede mix tussen woningen in het dure-, midden, en goedkope segment en uiteraard ook huurwoningen.
De gemeente bouwt de woningen niet zelf. De gemeente verkoopt de gronden, waaronder enkele kavels voor particulieren. Woningcorporatie De Kernen zal enkele huurwoningen realiseren. De overige gronden worden ter verkoop aangeboden.

Informatieavond
Op dinsdag 7 februari organiseren wij van 19:00 tot 21:00 uur een informatie avond over het plan Slingerbos in MFC Huis op Hemert, Blankenburgsestraat 3, Ophemert . Van 19:00 uur tot 19:30 uur geven wij in een presentatie een nadere toelichting op het plan. Van 19:30 tot 21:00 uur hebt u gelegenheid om kennis te nemen van divers kaartenmateriaal en om uw vragen, tips en opmerkingen aan ons mee te geven.

Aanmelden
Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan vragen wij u zich uiterlijk 30 januari aan te melden via een e-mail aan bjorna.peeters@neerijnen.nl.

Contact
Als u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u zich wenden tot mevrouw Peeters van het team Dienstverlening en Beleid. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op 0418-656559 of via email: bjorna.peeters@neerijnen.nl.