Nieuwsbericht 2 Beeldvormende vergaderingen gemeenteraad Neerijnen

Gepubliceerd op: 19 juni 2017 10:50

Op donderdag 22 juni 2017 wordt er een beeldvormende vergadering gehouden in zowel de raadzaal van het gemeentehuis in Neerijnen als in het MFC de Burcht van Haeften te Haaften.
Die avond wordt een 5-tal onderwerpen beeldvormend besproken.

In het MFC Haaften zal:

  • van 19.30-20.30 uur het principeverzoek voor het oprichten van een biomassacentrale op de locatie Marijkestraat Haaften worden toegelicht door de initiatiefnemers;
  • van 20.30-21.30 uur worden de indieners van de ingebrachte zienswijzen op het Veegplan Buitengebied Neerijnen in de gelegenheid gesteld die nader te komen toelichten en
  • afsluitend van 21.30-22.00 uur zal er een korte toelichting zijn op het raadsvoorstel Pilots begraafplaatsen Tuil en Waardenburg.

In de raadzaal van het gemeentehuis te Neerijnen zal:

  • van 19.30-20.30 uur zal het uitvoeringsprogramma voor het realiseren van de ambities en doelen met betrekking tot de uitvoering projecten uit het LOP (landschapsontwikkelingsplan), bevordering van de biodiversiteit en de stimulering van de leefbaarheid in de dorpen worden besproken en
  • van 20.30-21.30 uur worden de afwijkingen in de besluitvorming door het college van B&W op de ODR-advisering nader toegelicht.

Belanghebbenden en/of andere direct betrokkenen die wensen deel te nemen aan de bespreking van een onderwerp dat op de agenda staat, zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de beeldvormende vergadering bij de raadsgriffier. Dat kan per email griffie@neerijnen.nl maar ook telefonisch 0418-656520.
Wilt u alleen aanwezig zijn als toehoorder, dan hoeft u zich niet vooraf aan te melden en bent u uiteraard van harte welkom!