Nieuwsbericht Agenda vergadering gemeenteraad en commissies

Gepubliceerd op: 01 maart 2012 00:00

Agenda vergadering gemeenteraad en commissies
De openbare vergadering van de raad van de gemeente Neerijnen vindt plaats op donderdag 15 maart 2012. De vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis van Neerijnen en begint om 19.30 uur.

Voorafgaand aan de raadsvergadering worden de raadsvoorstellen besproken in de volgende commissies (plaats: raadzaal):

 • Commissie Welzijn van dinsdag 6 maart 2012: aanvang 19.30 uur. De heer P. Wesemael, Stichting NME, geeft een presentatie over de uitvoering van het project Natuur- en Milieu Educatie op basisscholen.
 • Commissie Bestuur woensdag 7 maart 2012: aanvang 19.30 uur.
 • Commissie Ruimte donderdag 8 maart 2012: aanvang 19.30 uur.  

Conceptagenda Raad

 • Voorstel tot vaststelling van de Beleidsnota reïntegratie Wwb Neerijnen 2012-2015
 • Voorstel tot vaststelling van de Maatregelenverordeningen Wwb/IOAW/IOAZ 2012
 • Voorstel tot vaststelling van de Toeslagen- en verlagingenverordening Wwb Neerijnen
 • Voorstel tot instemming toekomst Peuterspeelzaalwerk Neerijnen
 • Voorstel om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen 1 en 2 voor de begroting 2012 van de Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Voorstel tot deelname aan de regionale aanbesteding Accountantdiensten 2013-2014 met de mogelijkheid tot het verlengen van het contract met 2 x 1 jaar
 • Voorstel tot vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Neerijnen 2012
 • Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het Vereiste van ingezetenschap wethouder voor de duur van één jaar
 • Voorstel tot benoeming van een lid in de raadadviescommissie Stichting Varik’s Belang en tot aanwijzing van een voorzitter
 • Voorstel tot vaststelling van de functiebeschrijving en functiewaardering Raadsgriffier gemeente Neerijnen
 • Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Haaften-Noord
 • Voorstel om de opbrengst van de grondexploitatie Haaften-Noord in te brengen als aanvullende dekking voor de realisatie van het Kulturhus in Haaften
 • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 560.000,= voor het bouw- en woonrijpmaken van de nieuwbouwlocatie CBS de Klingelenburg Tuil en de aanleg   van de ontsluitingsweg 
 • Voorstel tot vaststelling van de Bouwverordening Neerijnen 14e wijziging overeenkomstig de bijgevoegde Bouwverordening Neerijnen met bijlage

De stukken liggen ook vanaf heden tijdens de gebruikelijke kantooruren ter inzage in het gemeentehuis Neerijnen (melden bij griffie).

Spreekrecht:
In de Verordening op de raadcommissies is een artikel met betrekking tot het spreekrecht opgenomen. Spreekrecht houdt in dat u bij de aanvang van de vergadering van de raadadviescommissie het woord kunt voeren over alle onderwerpen, mits ze maar betrekking heeft op de gemeente Neerijnen. Uw spreektijd is maximaal 5 minuten. Bij meer dan 6 insprekers wordt de beschikbare tijd voor spreekrecht, 30 minuten, evenredig verdeeld over het aantal insprekers. Spreekrecht dient vóór 12 uur op de dag van de vergadering van de raadadviescommissie te worden aangevraagd bij de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen. Voor meer informatie zie ook de website van de gemeenteraad.