Nieuwsbericht AVRI Bewonersonderzoek 2011

Gepubliceerd op: 18 maart 2011 00:00

Wat zijn redenen om afval te scheiden en wat is een reden om dit niet te doen? Zijn Rivierenlanders tevreden over de dienstverlening van AVRI? Antwoorden op deze vragen heeft AVRI gekregen uit een grootschalig bewonersonderzoek onder inwoners uit de negen gemeenten van Regio Rivierenland. Dit onderzoek geeft AVRI handreikingen om te houden wat goed is en te verbeteren wat nodig is.

Afval scheiden? Zo hoort het!
98% procent geeft aan het afval, soms, regelmatig of altijd te scheiden. Als belangrijkste reden om te scheiden wordt genoemd: beter voor milieu, afval kan worden hergebruikt, omdat het zo hoort, het is een kleine moeite, de voorzieningen zijn goed. Opvallend is het aantal ondervraagden (63%) dat afval scheidt om het goede voorbeeld te geven (aan de kinderen). Redenen die door burgers genoemd worden om afval niet te scheiden zijn: teveel moeite (40%), weinig ruimte (31%) en onvoldoende mogelijkheden (24%). Op de vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

Milieustraten doen het goed
68% van de geïnterviewden heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de milieustraten. Deze mensen zijn tevreden over de milieustraat, zij geven gemiddeld een 8!

Afvalstoffenheffing en handhaving
41% vindt de afvalstoffenheffing te hoog, 33% weet niet wat hij betaalt en 26% vindt het precies goed. Volgens het onderzoeksbureau is dit een herkenbare tendens op een vraag in een bewonersonderzoek over de kosten van een dienst.
Op de vraag aan welk gedrag men zich op het gebeid van afval het meest stoort, antwoordt 66% zwerfvuil. Niet of slecht scheiden noemt 5%. 4% noemt hondenpoep als grootste ergernis

Meer mannen op www.avri.nl
94% geeft aan dat zij goed geïnformeerd worden. Schriftelijke informatie (46%) en de afvalkalender (44%) lopen in populariteit nog iets voor op de website (38%). Opvallend is dat vrouwen vaker voor schriftelijke informatie kiezen dan mannen. Bij de website is dat andersom: meer mannen maken gebruik van de website dan vrouwen. Naar mate inwoners ouder zijn, maken zij minder gebruik van de website.
Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen behoefte aan (meer) informatie. Inwoners die wel behoefte hebben aan informatie, hebben vooral behoefte aan informatie over de inzameling (zoals tijden en plaatsen), gevolgd door informatie over scheiden en de wijze waarop afval wordt verwerkt.

Imago AVRI
Het imago van AVRI komt grotendeels overeen met het door burgers gewenste imago. Wat betreft het inzicht geven in de resultaten presteert AVRI zelfs meer dan optimaal. Eventuele verbeterpunten zijn het kostenbewust werken en het vragen naar ideeën van de inwoners of het meer en duidelijk communiceren hierover.

Mooi rapportcijfer
In het onderzoek is gevraagd naar de waardering van diverse aspecten van de dienstverlening van AVRI. Zo is er gevraagd naar de tevredenheid over onder andere het legen van de containers, het afstemmen van de dienstverlening op de burger, het geven van inzicht in resultaten, het rijgedrag van de chauffeurs, het nakomen van afspraken, de klantvriendelijkheid aan de telefoon en de telefonische bereikbaarheid De Rivierenlanders geven AVRI een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8! 

Onderzoek in samenwerking met de gemeenten
Het bewonersonderzoek, dat eind 2010 is uitgevoerd, is tot stand gekomen in samenwerking met de negen aangesloten gemeenten. In totaal zijn 1845 inwoners telefonisch geïnterviewd. Bijzonder is dat, door de opzet en de schaal van het onderzoek, de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn gemaakt.
In het onderzoek staat de beoordeling van de dienstverlening van AVRI centraal. Om de dienstverlening optimaal af te stemmen is het belangrijk inzicht te hebben in de wensen, ervaringen en de beleving van afval(inzameling) nodig. Dit onderzoek geeft hier de juiste handreikingen voor.

Geïnteresseerd naar het volledige rapport? Kijk op www.avri.nl.