Nieuwsbericht Besluit verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens Waardenburg

Gepubliceerd op: 29 mei 2012 00:00

De gemeenteraad heeft besloten de bebouwde komgrens gelegen aan de noordzijde van de Steenweg te Waardenburg circa 100 meter in noordelijke richting te verplaatsen. De nieuwe grens wordt gesitueerd aan de zuidzijde van de rotonde gelegen op de kruising met de Kaalakkerstraat. Daarmee wordt de maximumsnelheid vanaf dit punt teruggebracht naar 50 km/uur.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de aanpassing van de Steenweg door de provincie Gelderland. De aanpassingen betreffen voornamelijk het verhogen van de plaatselijk aanwezige fietspaden en het versmallen van de rijbaan.

Wij benadrukken, dat het hier alleen de verkeerskundige bebouwde komgrens betreft en heeft daarom geen gevolgen voor de bebouwde kom grens op ander terrein, zoals op gebied van ruimtelijke ordening of milieu.

Het besluit ligt vanaf 30 mei a.s. ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis of kunt u inzien op de gemeentelijke website.

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit hebben bekendgemaakt (30 mei 2012). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Het schriftelijke bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bezwaarschriften via elektronisch verkeer (bijvoorbeeld e-mail en sms) zijn niet ontvankelijk.

Tevens kan een rechtstreekse belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht te Arnhem.