Nieuwsbericht College presenteert Jaarrekening 2014 en Voorjaarsnota 2015

Gepubliceerd op: 25 juni 2015 14:30

Gemeente sluit 2014 af met positief resultaat

De gemeente Neerijnen sluit het boekjaar 2014 af met een positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Van dit bedrag wordt 0,75 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee wordt de vermogenspositie en daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente versterkt. Neerijnen is daardoor beter in staat om financiële tegenvallers op te vangen. Het restant van het positief resultaat ad. € 0,55 miljoen wordt overgeheveld naar 2015 voor taken die in 2014 niet zijn uitgevoerd.

Het College van B en W is tevreden met dit resultaat. Wethouder financiën Jaap Andriesse: "Versterking van het weerstandsvermogen is noodzakelijk gezien de risico's en onzekerheden waar de gemeente Neerijnen mee te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn lagere uitkeringen van het Rijk, risico's op het gebied van nieuwe taken in het sociaal domein en de grondexploitatie. Het blijft daarom van belang om een behoedzaam financieel beleid te voeren."

Financiële meevallers
Van het voorzichtige herstel van de economie profiteerde Neerijnen nog niet in 2014. Wel waren er financiële meevallers. Zo kreeg de gemeente meer geld via de algemene uitkering van het Rijk. Daarnaast is door de verkoop van een aantal panden een lager bedrag nodig in de voorziening onderhoud en kan deze voorziening met € 450.000 verlaagd worden. En tenslotte sluit door een ontvangen subsidie en een BTW-voordeel de realisatie van het Kulturhus Ophemert met een positief resultaat van € 430.000.

Terugblik 2014
Na het vertrek van burgemeester Van Hedel heeft de Commissaris van de Koning, na overleg met de Raad, gekozen voor een waarnemend burgemeester. Sinds 1 januari 2014 is mevrouw Van Ruijven- Van Leeuwen waarnemend burgemeester van onze gemeente.

2014 was een bijzonder jaar voor de Neerijnense politiek. De gemeenteraadsverkiezingen in maart zorgden voor een verschuiving in de politieke verhoudingen in de raad met als grote nieuwkomer Voor Neerijnen. De partijen SGP, VVD, CDA en PvdA gaan de komende vier jaar de gemeente Neerijnen besturen en hebben hun visie op vertaald in het collegeprogramma 2014 – 2018: "Bouwen aan vertrouwen"! Neerijnen wil zich voorbereiden op de nieuwe verhouding tussen samenleving en overheid. De samenleving wil op veel terreinen dat de overheid niet bepaalt, maar in vertrouwen taken overgeeft en waar nodig ondersteunt. De Raad en het college hebben in 2014 het initiatief genomen om burgerparticipatie verder vorm te geven.

Uiteraard stond 2014 grotendeels in het teken van de transitie binnen het sociale domein. Hierin is de gemeente opgetrokken in regioverband en zijn wij erin geslaagd de zorgcontinuïteit in 2015 te waarborgen. Er zijn met ca.150 aanbieders contracten afgesloten. Ook zijn de sociale teams in het leven geroepen. De voorbereiding heeft veel tijd en menskracht gevraagd, zowel van de gemeente als van de deelnemende partners. Door deze inspanning konden de teams op 1 januari 2015 daadwerkelijk van start. Veel waardering gaat uit naar alle medewerkers die samen een prima prestatie leverden.

Naast de de transitie is er natuurlijk nog meer opgepakt. Veel hiervan is gebeurd "achter de schermen". De belangrijkste zaken die in 2014 gerealiseerd zijn willen wij hier graag onder uw aandacht brengen:

  • Het Kulturhus "Burcht van Haeften" in Haaften is in gebruik genomen. De officiële opening was op 8 februari 2014. In het Kulturhus zijn onder andere de basisscholen, gymzaal, bibliotheek en dorpshuis gehuisvest.
  • Intergemeentelijke samenwerking. Met de colleges van Geldermalsen en Lingewaal zijn gesprekken gestart over een verkenning van onze bestuurlijke toekomst.
  • het "Huis Neerijnen", zoals het kasteel oorspronkelijk heette, is na 35 jaar overgedragen aan de stichting "Vrienden der Geldersche Kastelen". Tegelijk met de overdracht van het Kasteel zijn alle medewerkers gehuisvest in het Kasteel. Dit was mogelijk omdat een groot aantal collega's in dienst is getreden van de AVRI en ODR. Zij voeren nu de taken van de gemeente uit vanuit andere locaties.


Vooruitblik
Hoewel het jaar 2014 veel voor Neerijnen heeft opgeleverd, liggen er minstens zoveel uitdagingen in het verschiet. Er zijn op financieel vlak veel risico's en onzekerheden de komende jaren. Het College is daarom voornemens om het behoedzaam financieel beleid te continueren: dat is nodig om te waarborgen dat wensen en beschikbare middelen met elkaar in balans blijven. Kansen worden gezocht in allerlei vormen van samenwerking in de regio, met bedrijven en vooral met de inwoners van Neerijnen.

Het College geeft een financiële vooruitblik in de aan de gemeenteraad aangeboden Voorjaarsnota 2015. De Voorjaarsnota 2015 is de voorloper voor de programmabegroting 2016-2019 die later dit jaar wordt vastgesteld. De Voorjaarsnota 2015 laat naast een nadeel in 2015 voor de komende jaren een positiever beeld zien. Dankzij meevallers in de algemene uitkering uit het gemeentefonds en het structureel opnemen van de precariobelasting is er zelfs sprake van een positief meerjarenperspectief. Wethouder financiën Jaap Andriesse: "De financiële vooruitzichten laten een broos herstel zien, maar blijven onze aandacht vragen. Ook is het nu nog onzeker hoe de decentralisaties in het sociaal domein financieel uitpakken. We investeren waar nodig is, maar blijven financieel terughoudend."

Behandeling in de raad
Het college legt de Jaarrekening 2014 en de Voorjaarsnota 2015 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De behandeling hiervan staat geagendeerd voor de vergadering van de commissie bestuur op 1 juli en de raadsvergadering van 9 juli aanstaande, aanvang 19.30 uur.

De Jaarrekening 2014 en de Voorjaarsnota 2015 van de gemeente Neerijnen en de raadsvoorstellen zijn te vinden op de website van de gemeente Neerijnen:
https://raad.neerijnen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/19:30