Nieuwsbericht Definitieve agenda gemeenteraad 15 december 2011

Gepubliceerd op: 14 december 2011 00:00

Op donderdag 15 december 2011 vergadert de gemeenteraad. De onderstaande agenda wordt dan aangehouden.

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen

AGENDA

Datum  : donderdag 15 december 2011
Tijd       : 19.30 uur
Plaats   : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

 

Nr.

Omschrijving agendapunt

Portefeuillehouder

1.

Opening

 

2.

Spreekrecht burgers 

 

3.

Bepaling voorstemnummer

 

4.

Vaststelling agenda 

 

5.

Besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2011, inclusief de Lijst toezeggingen. 

 

6.

Mededelingen
-          Algemene mededelingen
-          Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen 

 

7.

Hamerstukken

7.1

Lijst ingekomen stukken 

 

7.2

 

Voorstel tot Naamswijziging Burgerparticipatieraad Neerijnen in Wmo-raad Neerijnen en vaststelling Verordening Wmo-raad Neerijnen 2012
(2011-09-8237) 

Verwoert

7.3

Voorstel tot instemming met het Rapport “externe inhuur   2009-2010” van de Rekenkamercommissie Neerijnen (2011-09-12895) 

---

7.4

Voorstel tot instemming met de toetreding van de gemeente West – Maas en Waal tot de taak “instandhouding van de Afvalverwijderingsdienst Rivierenland” en vaststelling van de 40e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland (2011-09-14328) 

Burgemeester

 

7.5

Voorstel tot instelling van een Werkgeverscommissie griffie en besluit tot delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie griffie (2011-09-8382) 

Burgemeester

 

7.6

Voorstel tot vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2012
(2011-09-14299)

Van den Heuvel 

7.7

Voorstel tot Delegatie van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan aan het college van B&W (2011-09-14254) 

Van den Heuvel

7.8

Voorstel tot vaststelling van het Ontwerp regionaal bodembeleid
(2011-09-8856) 

Koedam

7.9

Voorstel tot vaststelling van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) en daarmee instemming met de afsprakenkaders (2011-09-12705) 

Verwoert

8.

Bespreekstukken

8.1

 

Voorstel tot opdrachtverlening aan het college van B&W om de conceptvisie Kleine Kernenbeleid gemeente Neerijnen ter bespreking voor te leggen aan alle maatschappelijk betrokken partners (2011-09-8896)

Verwoert

8.2 

Voorstel tot vaststelling van het Wmo-beleidsplan 2012-2015 gemeente Neerijnen (2011-09-13995)

Verwoert

8.3

Voorstel tot vaststelling van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Neerijnen 2012 (2011-09-8237) 

Verwoert

8.4

Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2012
(2011-09-14268) 

Van den Heuvel

8.5

Voorstel tot vaststelling van de Controleverordening 2012 (2011-09-14137) 

Van den Heuvel

8.6

Voorstel tot instemming met het Omgevingsbeleidsplan gemeente Neerijnen met bijbehorend actieplan (2011-09-5465) 

Burgemeester

8.7

Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie “herziening bestemmingsplan buitengebied Neerijnen, d.d. 4 november 2011” (2011-09-11971) 

Van den Heuvel

8.8

Voorstel tot vaststelling van de Verordening verhoging drempelbedrag planschade 2011 (2011-09-8434) 

Van den Heuvel

9.

Rondvraag 

 

10.

Sluiting 

 

Spreekrecht
In het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Neerijnen is een artikel met betrekking tot spreekrecht opgenomen. Spreekrecht houdt in dat u bij de aanvang van de raadsvergadering het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan, mits u ook heeft ingesproken bij de voorbereidende commissievergadering. Uw spreektijd is dan maximaal 5 minuten.
Spreekrecht dient vóór 12 uur op de dag van de vergadering te worden aangevraagd bij de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen (telefonisch 0418 – 65 65 20 of per e-mail griffie@neerijnen.nl).