Nieuwsbericht Definitieve agenda raadsvergadering 6 december 2012

Gepubliceerd op: 05 december 2012 00:00

Op donderdag 6 december 2012 vindt vanaf 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Van Pallandtweg 11 in Neerijnen, de vergadering plaats van de gemeenteraad. Hieronder treft u de definitieve agenda aan van de vergadering. U kunt ook kijken op Raadsvergadering 6 december 2012 om de agenda met onderliggende documenten te raadplegen en/of de vergadering live te beluisteren.

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen

AGENDA

Datum  : donderdag 6 december 2012
Tijd      : 19.30 uur
Plaats   : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Nr.

Omschrijving agendapunt

Portefeuillehouder

1.

 Opening

 

2.

 Spreekrecht burgers

 

3.

 Bepaling voorstemnummer

 

4.

Vaststelling agenda

 

5.

Besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2012, inclusief de Lijst toezeggingen.

 

6.

Mededelingen
-         Algemene mededelingen
-         Gemeenschappelijke regelingen en Verbonden partijen
-         Programmaraden/Algemeen Bestuur Regio Rivierenland

 

7.

Hamerstukken

7.1

Lijst ingekomen stukken

 

7.2

Voorstel tot instemming met de veiligheidsstrategie meerjaren-beleidplan 2013-2014 Politie Oost-Nederland (2012-09-15381)

Burgemeester

8.

Bespreekstukken

8.1

Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2013  (2012-09-15691)

Krook

8.2

Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging op de Begroting 2013 gemeente Neerijnen (2012-09-14996)

Krook

8.3

Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (2012-09-15629)

Burgemeester

9.

Rondvraag

 

10.

Sluiting

 

Spreekrecht
In het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Neerijnen is een artikel met betrekking tot spreekrecht opgenomen. Spreekrecht houdt in dat u bij de aanvang van de raadsvergadering het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan, mits u ook heeft ingesproken bij de voorbereidende commissievergadering. Uw spreektijd is dan maximaal 5 minuten.

Spreekrecht dient vóór 12 uur op de dag van de vergadering te worden aangevraagd bij de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen (telefonisch 0418 – 65 65 20 of per e-mail griffie@neerijnen.nl).