Nieuwsbericht Goede ontwikkelingen Breedbandproject Rivierenland

Gepubliceerd op: 11 maart 2016 10:00

Logo Regio Rivierenland Onderzoek & Ontwikkeling

Op weg naar breedband achter elke deur in Rivierenland!

Regio Rivierenland, maart 2016 - Een 100% dekkende, toekomstvaste en open glasvezelinfrastructuur (laten) realiseren in Rivierenland voor 2020, dat is het doel van Project Breedband. Dit project rust in de deskundige handen van Team Onderzoek & Ontwikkeling van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland. Het project startte in 2014 en inmiddels zijn al goede stappen gezet.

Wat is het probleem?
In ons uitgestrekte Rivierenland is de kwaliteit van de digitale bereikbaarheid onvoldoende. In de dichtbevolkte kernen ligt soms glasvezel, maar zeker niet in het overgrote deel van onze regio. Daar liggen ouderwetse telefoon- en televisiekabels (koper). Het probleem met data-overdracht via deze koperkabels is dat dit tegen natuurkundige grenzen aanloopt. We hebben steeds duurdere apparatuur, die steeds meer energie nodig heeft. Volgens Ams-IX, één van de grootste internetknooppunten ter wereld, stijgt het nationale dataverkeer jaarlijks met 30-40%. Het is dus niet de vraag óf we tegen de grenzen van koper aanlopen, maar wanneer. Dat betekent dat de inwoners, bedrijven, scholen en instellingen op een gegeven moment achterop raken. Maar ook in de kernen krijgen we te maken met de beperkingen van de huidige verbinding. Regio Rivierenland wil dat iederéén profiteert en erop vooruit gaat. En dat onze regio volledig tot bloei komt, zowel sociaal, fysiek als economisch.

De fases van het project
Het project bevindt zich inmiddels in de vierde fase. Hier gingen er dus drie aan vooraf. Fase 1 was een pilot, waarin de juridische, economische, financiële en organisatorische aspecten de hoofdrol speelden. In fase 2 vond hiervan de opschaling plaats. Fase 3 was de verdiepingsfase. Hieronder ziet u schematisch wat er gedurende de fases speelde. Zoom in om alles goed te kunnen lezen (op pc: rechtsonder).

Fases project Breedband Rivierenland


De resultaten van de vierde fase
In de vierde fase heeft Team Onderzoek & Ontwikkeling de volgende resultaten geboekt:
1. Duidelijk zicht op oplossingsrichtingen
Het team heeft gesproken met bestaande en potentiële breedbandaanbieders. Dit heeft vier oplossingsrichtingen opgeleverd. Op basis van een aantal relevante factoren (zoals dekking, openheid, geraamde maandelijkse kosten en slagingskans) kon het team scores aan elke richting toekennen.

2. Breedbandaanbieders melden zich met oplossing voor 'enkel-kopergebieden'
Een bijzonder positieve ontwikkeling is dat de twee grootste breedbandaanbieders interesse hebben getoond om te werken aan een gezamenlijke oplossing om adressen die nu alleen een breedbandaansluiting hebben via de oude telefoonkabel te voorzien van een beter alternatief. Ook andere, nieuwe spelers hebben zich gemeld met een mogelijke oplossing.

3. Inzicht in de staatssteunwetgeving en verbetersuggesties
Team Onderzoek & Ontwikkeling sprak niet alleen met de marktpartijen, maar ook met de Autoriteit Consument en Markt, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Dit gaf hun concreet inzicht in de belangrijkste pijnpunten binnen het huidige kader voor de interpretatie van staatssteunwetgeving in relatie tot breedband. Ook deden zij suggesties voor verbetering:
• Het moet mogelijk worden om gegevens over de actuele kwaliteit en dekking van de breedbandnetwerken te vorderen. Deze moeten onafhankelijk gecontroleerd kunnen worden en voldoende specifiek zijn. Is dit niet het geval, dan ligt het voor de hand dat de bestaande statistieken een sterk vertekend beeld geven.
• Er treedt kapitaalvernietiging op als 'witte gebieden' (in de praktijk vaak zelfs losse adressen) van een apart glasvezelnetwerk worden voorzien zonder dat daarbij de andere ('grijze' of 'zwarte') adressen worden meegenomen die ook nog geen glasvezel hebben. Het buitengebied voorzien van glasvezel lijkt ongeveer twee keer zo voordelig te zijn per aansluiting als de andere adressen die nog geen glasvezel hebben óók worden voorzien.

Hoe zit dat met witte, grijze en zwarte gebieden?
Witte gebieden: hier bestaat geen breedbandinfrastructuur die ten minste 30 mbps daadwerkelijk kan leveren of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Het zijn vooral plattelandsgebieden met een laag bevolkingsaantal. De Europese Commissie keurt staatssteun in deze gebieden in beginsel bij voorbaat goed.
Grijze gebieden: hier is één breedbandnetwerkexploitant aanwezig die ten minste 30 mbps daadwerkelijk kan leveren. Hier is een formele melding bij de Europese Commissie vereist en is goedkeuring mogelijk als wij kunnen bewijzen dat voor het bereiken van zekere beleidsdoelstellingen een verbetering van het huidige netwerk of de aanleg van een tweede netwerk nodig is.
Zwarte gebieden: hier zijn ten minste twee of meer exploitanten aanwezig met snelheden boven de 30 mbps. Er is in deze gebieden geen sprake van marktfalen. Staatssteun is hier in beginsel niet toegestaan.

Wat zijn de vervolgstappen?
De komende maand diept Team Onderzoek & Ontwikkeling de drie beste opties uit in een breedbandplan. Het eindresultaat leggen wij vervolgens voor aan het bestuur van Regio Rivierenland zodat een keuze kan worden gemaakt. De tien gemeenteraden van Regio Rivierenland worden actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De planning is om vanaf begin 2017 een start te maken met de uitrol van breedband achter elke voordeur in Rivierenland.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over dit project vindt u ook op onze website. Hier kunt u ook onze voorlichtingsfolder downloaden: http://www.regiorivierenland.nl/diensten-speerpunten-onderwerpen/wat-betekent-breedband-voor-rivierenland