Nieuwsbericht Inloopavonden kribverlaging Waal tussen Tiel en Gorinchem

Gepubliceerd op: 03 juni 2011 00:00

Woont u tussen Tiel en Gorinchem en wilt u weten wat de maatregel kribverlaging Waal voor u inhoudt? Kom dan naar één van onze drie inloopavonden op 6 juni in Herwijnen, 7 juni in Vuren of 9 juni in Waardenburg. We lichten u dan graag toe op welk traject de kribben worden verlaagd en hoe de planning en het proces eruit zien.

Tijdens deze inloopavonden informeren wij u over diverse onderdelen van het traject, waaronder de verlaging van de kribben, enkele verlande kribvakken en het mogelijke alternatief langsdammen in plaats van kribverlaging tussen Wamel en Ophemert. Bij de langsdammen worden de kribben in de binnenbochten verwijderd, terwijl ze in de buitenbochten blijven liggen. Aan de hand van kaartmateriaal en afbeeldingen tonen we u de locaties, ontwerpen en globale werkwijze. Tevens schetsen we het proces dat tot nu toe is gevolgd om de haalbaarheid van het project te onderzoeken. We informeren u daarnaast over de wijze waarop de inspraak is georganiseerd.

Flexibiliteit
Waarom wordt nu gesproken van langsdammen als mogelijk alternatief voor een deel van de kribverlaging? Binnen de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB) is de mogelijkheid gecreëerd om een nieuw initiatief op te nemen. Dit is mogelijk door de zogeheten programmatische aanpak. Deze is ingesteld om flexibiliteit te behouden en nieuwe ontwikkelingen een plaats te geven. Eén zo’n initiatief is de aanleg van langsdammen. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht. Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam die de hoofdgeul scheidt van de naastliggende oevergeul en, net zoals kribben, de vaargeul op zijn plaats houdt.

Inloopavonden
Graag nodigen wij u uit voor onze inloopavonden over kribverlaging in de Beneden Waal en Fort St. Andries en de pilot langsdammen met het bijbehorende proces. De bijeenkomst vindt op drie avonden plaats om iedereen uit de nabije omgeving de gelegenheid te bieden hierbij aanwezig te zijn. Alle avonden worden gehouden van 18.30 tot 20.30 uur.

Ruimte voor de rivier
In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van circa vier miljoen Nederlanders. Naast veiliger wordt het rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt het meer ruimte aan natuur en recreatie.