Nieuwsbericht Inventarisatiekaart bestemmingsplan buitengebied

Gepubliceerd op: 21 februari 2013 00:00

Belangrijke informatie voor de burgers en bedrijven in het buitengebied
Inventarisatiekaart bestemmingsplan buitengebied ligt ter inzage.

De gemeente Neerijnen werkt aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied. In het buitengebied van een gemeente is de diversiteit van de belangen het grootst. Rekeninghoudend met al deze belangen worden voor alle bestemmingen nieuwe regels voor bouw-, gebruik- en aanlegactiviteiten vastgelegd. Insteek daarbij is wel dat het nieuwe bestemmingsplan conserverend van karakter is en daarmee geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt.

Voordat je in het bestemmingsplan regels kunt stellen, wordt in een ruimtelijk beleidskader bepaald hoeveel ruimte aan de bestemmingen wordt gegeven. We hebben er allemaal baat bij dat daarin de waarden die ons buitengebied duurzaam kwaliteit geven, bepalend zijn. In het buitengebied is vooral ruimte voor agrarische bedrijven, recreatie en natuur, wonen doen we primair in de kernen, en overige bedrijven zien we het liefst op het bedrijventerrein.  

Eind 2012 zijn we begonnen met het inventariseren van alle functies in het buitengebied. Geen eenvoudige opgave want dit zijn er veel, en afgelopen decennia is er veel veranderd. Op dit moment hebben we alle functies aardig in beeld. Voordat we aan de slag gaan met het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan, willen we als extra toets een inventarisatiekaart ter inzage leggen. De inventarisatiekaart is nog geen volwaardige plankaart, maar geeft wel een indicatie van het type bestemming dat op een perceel wordt gelegd.

Wij nodigen alle burgers en bedrijven in het buitengebied van harte uit om voor het eigen perceel te beoordelen of de bestemming correct is ingetekend en in overeenstemming is met werkelijkheid.

Belangrijk!
Wij verzoeken u nadrukkelijk om deze correctieronde niet te gebruiken om een verzoek tot uitbreiding van bouw- en/of gebruiksruimte in te dienen. De actualisatieslag van het bestemmingsplan buitengebied is hiervoor niet bedoeld. Dergelijke wensen vragen namelijk om een aparte afweging. Is dit bij u toch aan de orde dan dient u hiervoor een principeverzoek in te dienen. Houdt u er in dat geval wel rekening mee dat voor een principeverzoek legeskosten in rekening worden gebracht.

Het is wel mogelijk om de huidige bouwruimte (het huidige bestemmingsvlak) logischer op een perceel in te tekenen. Vooral voor de agrarische bedrijven die vaak nog behoorlijke bouwruimte binnen het huidige bestemmingsvlak hebben, is het nuttig dit goed te beoordelen.

De inventarisatiekaart kunt u raadplegen via Bestemmingsplannen in voorbereiding.

Daarnaast zorgen wij dat er ook enkele exemplaren in de hal van het gemeentehuis ter inzage komen te liggen. Tot 21 maart 2013 kunt u hier de inventarisatiekaarten inzien. Mocht u hierop willen reageren dan verzoeken wij u om voor 22 maart 2013 een reactie aan ons te zenden (Postbus 30, 4180 BE Waardenburg) of op het gemeentehuis af te geven.

Vervolg
Op basis van het ruimtelijke beleidskader en de inventarisatiekaart met de reacties hierop wordt een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op een later moment, in de zgn. voorontwerpfase, kunnen belanghebbenden en ingezeten van de gemeente hierop reageren. In het geval dat met het opnemen van de ontwikkelruimte milieubelangen in het geding kunnen komen, zal hier in de voorontwerpfase extra aandacht aan worden besteed. Het is de bedoeling om voor de zomervakantie een voorontwerp ter inzage te leggen. Op basis van de inspraak wordt in het najaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waarop door iedereen kan worden gereageerd. Op zijn vroegst eind dit jaar stelt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vast. Na de vaststelling is er de mogelijkheid om tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep te gaan.