Nieuwsbericht MIRT-verkenning Varik-Heesselt van start

Gepubliceerd op: 08 april 2016 10:30

MIRT-verkenning Varik-Heesselt van start

De MIRT-verkenning Varik-Heesselt, hoogwaterveiligheid in een samenspel van dijkverbetering en rivierverruiming, gaat van start. De dagelijks besturen van de betrokken overheden hebben het startdocument vastgesteld.
De waterveiligheidsopgave langs de Waal is groot. De stabiliteit van de huidige dijken, bodemdaling en klimaatverandering zijn belangrijke redenen voor extra maatregelen. De verschillende overheden kijken gezamenlijk naar manieren om het rivierwater te keren en veilig af te voeren. Een combinatie van dijkverbetering en rivierverruiming in de vorm van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt kan hieraan bijdragen.

Startdocument
In november 2015 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de regionale bestuurders besloten om een MIRT-verkenning naar de hoogwatergeul te starten. De Tweede Kamer heeft vervolgens verzocht eerst overleg te hebben met gemeenten en provincie. Verder geeft de Tweede Kamer aan dat er ruimte moet zijn voor alternatieven. Met het vaststellen van een startdocument MIRT-verkenning .'Samen werken aan hoogwaterveiligheid' is hier invulling aan gegeven.

MIRT-verkenning
Duidelijk is dat de dijk tussen Tiel en Waardenburg in ieder geval moet worden versterkt. In de MIRT-verkenning staat de vraag centraal of en hoe rivierverruiming aanvullend een bijdrage kan leveren. Kortom, wat is de optimale mix van maatregelen? Tijdens de verkenning worden allerlei oplossingen uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Ook wordt een gebiedsvisie ontwikkeld, gericht op de ontwikkeling van de dorpen Varik en Heesselt.
Trekker van de verkenning is de provincie Gelderland, maar zij doet dit in nauwe samenwerking en afstemming met Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen, gemeente Tiel, ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat.
Rijk en regio stellen naar verwachting over twee jaar één van de oplossingen als voorkeursoplossing vast. Op dat moment wordt ook duidelijk of de hoogwatergeul er komt en zo ja, in welke vorm.

Voordat het zover is wordt er veel ruimte geboden om mee te denken over de beste oplossing. Centraal staat het gesprek met de mensen uit het gebied. Binnenkort wordt de omgeving hierover nader geïnformeerd.