Nieuwsbericht Neerijnense Jaarrekening 2015 sluit positief

Gepubliceerd op: 06 juni 2016 14:10

Neerijnen sluit het boekjaar 2015 af met een positief saldo van 1,9 miljoen euro. Dit blijkt uit de voorlopige jaarrekening 2015 die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Een deel van het overschot is te danken aan een voordelig resultaat op de posten decentralisaties Wmo en jeugdhulp, die in 2015 als nieuwe taken vanuit het Rijk naar de gemeenten zijn overgegaan. Op deze onderdelen zijn nog geen definitieve cijfers bekend. De Sociale Verzekeringsbank heeft landelijk vertraging opgelopen in de eindverantwoording van de PGB's. Bovendien hebben niet alle zorgleveranciers hun rekeningen al ingediend bij de gemeente. Van het positief saldo wordt daarom een bedrag van € 0,6 miljoen toegevoegd aan een reserve voor het sociaal domein. Ten laste van deze reserve worden de nagekomen kosten uit 2015 betaald.

Een andere verklaring van het overschot is een bedrag aan precariobelasting over de elektriciteitsleidingen van € 0,7 miljoen. Omdat de netwerkbeheerder het niet eens is met deze aanslag loopt er een beroepsprocedure. De uitkomst hiervan is erg onzeker. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de uitkomst van de rechtszaak wordt het bedrag in een reserve gestort tot de uitspraak van de rechter bekend is.

Een bedrag van € 0,46 miljoen wordt overgeheveld naar 2016 voor taken die in 2015 niet uitgevoerd zijn. Er resteert dan nog een bedrag van € 0,2 miljoen wat toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

De wethouder Financiën, Rian Verwoert, is positief over de jaarcijfers 2015 van Neerijnen. "De ombuigingen en de behoedzame koers die enkele jaren geleden ingezet zijn werpen hun vruchten af. De vermogenspositie van de gemeente is toegenomen en ruim voldoende om de risico's op te kunnen vangen. Neerijnen is een financieel gezonde gemeente."

De accountant is nog volop bezig met het controleren van de jaarrekening 2015. Met name door vertragingen binnen het sociaal domein is de rapportage en de verklaring nog niet beschikbaar.

Behandeling in de raad
Het college legt de Jaarrekening 2015 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De behandeling hiervan staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli aanstaande, aanvang 19.00 uur.

De Jaarrekening 2015 van de gemeente Neerijnen en het raadsvoorstel zijn te vinden op de website van de gemeente Neerijnen: https://raad.neerijnen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-raad/2016/07-juli/19:00/Voorstel-tot-vaststelling-van-de-jaarstukken-2015-gemeente-Neerijnen