Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester en uitreiking Vrijwilligersprijs Neerijnen 2013

Gepubliceerd op: 07 januari 2013 00:00

Dames en heren,

Hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Hedenochtend heb ik weinig gelegenheid gehad om alle kranten na te pluizen en internet af te struinen. Ik weet dan ook niet of deze toespraak door toedoen van een ‘hacker’ al uitgelekt is. Zo is namelijk wel recent geschied met de Kersttoespraak van Hare Majesteit. Maar ja, naarmate je vaker in media genoemd wordt, ja zelfs in de Telegraaf of in Binnenlands Bestuur, stijgt ook de interesse in en aandacht voor jouw persoon en wil men in een vroeg, soms te vroeg stadium, alles van je weten en tot een oordeel komen. Zelfs op de universiteiten van Leiden en Utrecht waar onze zonen studeren, studenten lezen dus ook kranten is de conclusie, is mijn naam genoemd.

Misschien is deze toespraak ook al wel bekend geworden door toedoen van een hacker. Ik voel echter dat ik uw aandacht nog heb, dus het is nog nieuws.

Ik kon overigens ook niet te vroeg beginnen met de voorbereiding vanwege de Maya-kalender, die gelukkig overigens niet zo betrouwbaar bleek te zijn. Ik heb mijn geloof en hoop daarop overigens niet gericht.

Reeds vorig jaar heb ik in mijn Nieuwjaarstoespraak gemeld dat naar mijn eerste indrukken Neerijnen géén rustige plattelandsgemeente is waar niets gebeurt. Integendeel. Samen met u blik ik terug op 2012.

2012 laat zich naar mijn mening schetsen als een jaar waarin saamhorigheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, zorgzaamheid en kunst en cultuur de boventoon hebben gevoerd in deze gemeente. Maar liefst tien kernen, met daarbij niet te vergeten een deel van Zennewijnen, met hun inwoners, hun kerken, bedrijven en organisaties, hebben zich op vele manieren positief ingezet voor ons welzijn. En niet in de laatste plaats de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en het college. Het geheel is meer dan de som der delen! Een pracht gemeente!

Vorig jaar overhandigde wethouder Verwoert de vrijwilligersprijs aan vertegenwoordigers van De Wittenberg en Welzijn Neerijnen. Ook dit jaar zijn de genomineerden bekend en zal ik straks de winnaar, winnares of winnaars bekend maken.

In het stroomhuis Neerijnen zijn door veel vrijwilligers het afgelopen jaar vele kunstzinnige en culturele activiteiten georganiseerd, waaronder Het Filmhuis. In de koude maand februari heb ik samen met de u welbekend buurman, Jozef, koek en zopi kunnen uitdelen aan kinderen die op de slotgracht hun schaatscapriolen konden tonen. Er is overleg tot stand gebracht met belanghebbenden over de invulling van een eventueel toekomstige ontwikkeling Kerkewaard in Haaften, er was … ‘Trammelant in het buurthuis … de Ontmoeting’, een klucht opgevoerd door de toneelgroep van Welzijn Neerijnen, Alex Olzheim kreeg bij zijn afscheid als directeur van de basisschool in Varik een Koninklijke onderscheiding.

Vermeldenswaardig is de redding van het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente door inzet van ouders, vrijwilligers, wethouder Verwoert en de gemeenteraad. In Haaften werd het beachsoccer georganiseerd door Friends for Fun en de kinderspeeltuin “’t Kinderkempke kreeg door vrijwilligers en woningbouwvereniging De Goede Woning een nieuwe impuls.

Er is nog een prachtige vooruitgang geboekt in Haaften. Nee, ik bedoel niet mijn huisvesting, maar ik bedoel het tekenen van de bouwovereenkomst door voormalig wethouder Van den Heuvel namens de gemeente, om te komen tot de realisatie van het lang verwachte MFC te Haaften met daaropvolgend het heuglijke feit van de eerste palen in de grond. Het MFC in Ophemert nadert zijn voltooiing en de eerste appartementen zijn verhuurd. Wat een vooruitgang in 2012!

De voorzitters van de voetbalverenigingen ondertekenen het convenant Sport en Alcohol in het kader van alcoholmatigingsbeleid en de voetbalvereniging in Ophemert kreeg nieuwe verlichting.

En wat te denken van onze brandweervrijwilligers. Zowel jong als oud. Bij nacht en ontij inzetbaar geweest, met hoog niveau. Ondanks de vrees voor regionalisering zijn zij zich blijven inzetten voor onze veiligheid.

De Reddertjes uit Tuil mag ik in deze opsomming niet vergeten. Tessa Kaasjager en Janneke Schipper hebben bijzonder moed getoond bij het redden van een baby uit een sloot vlakbij hun huis in Tuil.

De Holland Ladies Tour is weer door ons prachtige landschap verreden met Olympisch kampioene Marianne Vos als eindwinnares en rondom de kastelen in Waardenburg en Neerijnen is een mooi Middeleeuws feest georganiseerd.

Ik heb nog twee Koninklijke Onderscheidingen mogen uitreiken aan de heren Stijnes de Kruif uit Ophemert voor zijn 60-jarige inzet voor de Zondagsschool en Frank van den Berg voor jarenlange betrokkenheid bij de Protestantse Kerk en de kern Est.

De een zal het als een gemiste kans zien, de ander als een verstandig besluit. De beoogde samenwerking met Maasdriel en Zaltbommel is in 2012 gestrand. In augustus mocht ik de 12.000-ste inwoonster van Neerijnen begroeten, Lisanne Timmer. Dit betekent gelijktijdig dat, willen we voldoen aan het criterium van het kabinet om tot bestuurskrachtige gemeenten te komen van tenminste 100.000 inwoners, we een gemeente moeten zoeken van 88.000 inwoners. De Brabantse gemeente Helmond heeft als enige Nederlandse gemeente 88.000 inwoners, dus wilt u het aantal samenwerkende gemeenten beperkt houden dan wil ik wel contact leggen met de mij bekende burgemeester Elly Blanksma. Maar burgemeester Van Ruyven en De Vries ken ik ondertussen nog beter! Het hoeft niet alleen de macht van het getal te zijn om tot bestuurskracht te komen. Soms moet je genoegen nemen met de helft van 100.000.

Dames en heren, mijn terugblik op 2012 kenschetste ik met woorden als saamhorigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De Neerijnense samenleving heeft dat in zich, zo heb ik op veel momenten, bij verschillende gelegenheden, ervaren. Ook tijdens de recente Nieuwjaarsnacht heb ik in de diverse gelegenheden die kernbegrippen ervaren. Vele vrijwilligers hebben zich ingespannen om een gezellige Nieuwjaarsnacht te organiseren. In Waardenburg, Haaften, Est, Varik en Ophemert. In Ophemert hebben de vrijwilligers maar liefst 2300 oliebollen gebakken en mijn zintuigen hebben deze doen nomineren voor de lekkerste oliebol van Nederland.

En het is daarom zo jammer dat het binnen de gemeentepolitiek van Neerijnen het laatste half jaar onstuimig is geweest. Een dissonant in 2012. Terwijl toch gelijktijdig de ambtelijke organisatie, het college èn óók diezelfde gemeenteraad óók gelegenheid hebben geboden tot vele mooie activiteiten. Nieuwe initiatieven zijn door hen mogelijk gemaakt, er is het nodige tot stand gebracht, diverse kredieten zijn gevoteerd. Natuurlijk, meningsverschillen, verschil van inzicht, op basis van inhoud, op basis van overtuiging, moeten aan de orde komen binnen de gemeenteraad en de gemeentepolitiek. Maar wel op basis van politieke volwassenheid en respect. Ik wens ons allen dat toe in 2013. Ik hoop dat we elkaar dat gunnen en schenken. En, … zoals mijn moeder altijd zegt …, je kunt beter met een warme hand iets schenken dan met een koude!

Onze gemeente kijkt daar naar uit. De regio waarin wij ons bevinden kijkt daar naar uit. Wij kunnen door onze centrale ligging in Nederland aan de A2 en A15, onze prachtige omgeving, een spilfunctie vervullen. Gelet de idee van het kabinet om tot grotere gemeenten te geraken, de initiële pogingen om tot samenwerkingsvormen te komen binnen de regio, noopt het ons tot het ontwikkelen van kracht èn aanzien. We hebben het als Neerijnen in ons. Een prachtige samenleving, initiatiefrijke en krachtige ondernemers, kunst en cultuur en in vergelijking tot veel andere Nederlandse gemeenten financieel overzichtelijk en beheersbaar. Een prachtige partner voor de wil of noodzaak tot samenwerking ten behoeve van een nog betere dienstverlening. Ik roep u en regiogemeenten op om krachten te bundelen in een duurzame en vooral logische verbinding. Eendracht, samenwerking en saamhorigheid maakt ons sterk, doet ons gunstig profileren. Dat is mijn adagium voor Neerijnen in 2013, zowel lokaal als regionaal en in deze economisch moeilijke tijd hoognodig.

Onze mooie gemeente is zelfs al aantrekkelijk voor een gemeente buiten de landsgrenzen. Zeer recent ontving ik de vraag om te overwegen een jumelage met een buitenlandse gemeente aan te gaan. Een verbinding op het gebied van kunst en cultuur, omdat ook wij die rijkdom bezitten. In deze crisistijd is er minder ruimte voor zulk soort ideeën, maar anderzijds kan kunst en cultuur ons ook verrijken. Ik meld u alleen die interesse en ga er verder nog niet op in. Ik wil alleen maar duiden dat Neerijnen aantrekkelijk is.

Dames en heren, 2013 is zojuist aangevangen. Nieuwe uitdagingen liggen voor ons. Uitdagingen met beperkte financiële middelen. Maar Goethe schreef ooit: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister …” oftewel  “In de beperking toont zich pas de meester …”

We zullen ons gezamenlijk verantwoordelijk moeten voelen voor onze samenleving, voor onze medemens, voor onze inwoners, voor onze ondernemers. We zullen inventief moeten zijn en initiatief nemen. We zullen ons in moeten spannen om onze ondernemers snel en verantwoord kansen te bieden. Ook voor startende ondernemers. We zullen aandacht moeten hebben om mensen aan het werk te houden of weer te krijgen. Dat betekent ook dat we moeten investeren in onze lokale en regionale economie. We zullen met krachtige schouders de last moeten dragen voor hen die daartoe minder in staat zijn. We zullen elkaars veiligheid dienen te borgen. Meld u aan bij Burgernet.

Dames en heren, tot slot. Ik had en heb niets te verbergen. Deze Nieuwjaarstoespraak had dan ook gerust gehackt mogen worden. Al lijken sommige uitspraken of wensen clichés, ik hoop dat mijn persoonlijke uitspraak u hebben doen overtuigen dat het welgemeend is. Neerijnen is prachtig. Om te wonen, te werken, te vertoeven en om mee samen te werken.

Mede namens mijn echtgenote en kinderen, mede namens het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en ambtelijke organisatie, wens ik u allen een gezond, voorspoedig, verdraagzaam, vertrouwenwekkend, saamhorig  en gezegend 2013 toe.

 

 

SPEECH VRIJWILLIGERSPRIJS 2012

Vrijwilligers maken het verschil

Onder deze pakkende en niets aan de verbeelding overlatende titel namen we in december een artikel op in het Neerijnen Magazine. Het is ook zo. Vrijwilligers zijn onmisbaar! In mijn nieuwjaarstoespraak verwees ik daar al naar.
Zij zijn de specie in de bouwwerken van de vele organisaties ten behoeve van onze samenleving. Hun inzet is belangeloos, tomeloos, zonder eigen belang en van essentieel belang voor saamhorigheid.

Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwilligers. Voor Neerijnen zou dat 4.100 kunnen zijn. Het exacte aantal is onbekend. Dat is meer dan één op de drie inwoners.

Zij zijn actief in de sport, de zorg, het vervoer met de buurtbus, het onderwijs en in de welzijnssector. Als overheid willen we graag dat mensen vrijwilligerswerk doen en daarom stimuleren wij dit. Bijvoorbeeld met subsidies voor cursussen of door vrijwilligerswerk te koppelen aan maatschappelijke stages voor scholieren.

Uit waardering voor hen heeft de gemeente Neerijnen een paar jaar geleden de Vrijwilligersprijs Neerijnen in het leven geroepen. Een prijs die wordt uitgereikt aan die vrijwilliger die naar de mening van de jury boven het gemiddelde uitsteekt. Daarmee geven we absoluut niet aan dat het werk van alle andere minder is. Door deze vrijwilliger eren we al diegenen die zich vrijwillig inzetten voor zijn of haar omgeving.

De Vrijwilligersprijs bestaat uit een glazen kunstwerk, een cheque en, zeker zo belangrijk: EEUWIGE ROEM.

Dames en heren,

De genomineerden voor de Vrijwilligersprijs Neerijnen voor 2012 zijn:

Jan van Ieperen
Genomineerd door Studiekring Haaften.

Leen van den Ham
Genomineerd door Staatsbosbeheer - De Waarden

Jessica Werner – Vink
Genomineerd door Openbare Basisschool De Rietschoof

Cobus de Ruiter
Genomineerd door Buurtvereniging 'Samen Sterk' Haaften

Bart de Vos
Genomineerd door St. Dorpshuis Waardenburg en Welzijn Neerijnen

Geertje en Geurt van Tussenbroek
Genomineerd door Dorpshuis Est

En dan, dames en heren, is het nu tijd om de winnaar van de Vrijwilligersprijs Neerijnen voor 2012 naar voren te roepen. Mag ik uw warm en hartelijk applaus voor:

De heer JAN VAN IEPEREN

Jan van Ieperen winnaar Vrijwilligersprijs Neerijnen 2013
Jan van Ieperen winnaar Vrijwilligersprijs Neerijnen 2013