Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak wnd. burgemeester, mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Gepubliceerd op: 10 januari 2014 00:00
Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen 2
Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Hartelijk welkom op deze Nieuwjaarsreceptie in onze gemeente Neerijnen. Wat fijn dat u er bent en dat we met elkaar het nieuwe jaar kunnen inluiden. Maar eerst wens ik u, mede namens de gemeenteraad, het college en onze medewerkers, in het nieuwe jaar veel voorspoed, gezondheid en succes zowel prive als zakelijk. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Ook een jaar met stevige uitdagingen voor de politiek en inwoners.


Leden van de raad, college, dames en heren,

De Nieuwjaarsbijeenkomst is de eerste gelegenheid waarbij ik u als waarnemend burgemeester van Neerijnen mag toespreken.

Voor u staat een dankbaar en blij mens. Het zijn de woorden die ik bij mijn start in juli 2005 als waarnemend burgemeester van Graafstroom en ook bij mijn installatie in december 2006 als burgemeester van Lingewaal heb gesproken en die ik hier ook nu wil uitspreken. Het is de start van een nieuwe fase en nieuwe uitdaging. Op 17 december jl. werd ik door de Commissaris van de Koning in het bijzijn van de fractievoorzitters van de raad, de griffier, alsmede leden van het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen beëdigd. En om precies te zijn om 24.00 uur afgelopen Nieuwjaarsnacht ben ik in functie getreden voor de duur van 1 jaar.

Ik wil de fractievoorzitters danken voor het in mij gestelde vertrouwen en dat geeft ook vertrouwen in de toekomst . Dit geldt ook voor het college; het is de kracht van het college dat je in gezamenlijkheid weet op te treden. Ik op mijn beurt zal mijn uiterste best doen om dat vertrouwen waar te maken. Maar ik kan dat niet alleen.

De opdracht die ik van de Commissaris van de Koning heb meegekregen is om zorg te dragen voor goed bestuur. Daarvoor is het van belang dat wij samen, raad, college en medewerkers, moeten en willen werken aan het algemeen belang van de gemeente. En dat inspireert mij om dit met u op te pakken. Ik wil ook graag de komende periode onze gemeente, gemeenschap goed leren kennen. De gemeente en het gebied zijn mij niet helemaal onbekend. Uit bijeenkomsten op het gemeentehuis, maar ook privé wandelen wij wel eens door Neerijnen of rijden c.q. fietsen door het gebied. Ik verheug mij op de contacten met onze inwoners in de diverse kernen, met het verenigingsleven en het bedrijfsleven.

Laten we terugblikken op de jaarwisseling.

Van diverse kanten kreeg ik te horen dat de jaarwisseling in onze gemeente feestelijk is verlopen. Jammer dat Waardenburg daarop een uitzondering was. Het haalde het nieuws op TV Gelderland en Waardenburg werd zelfs in het NOS-journaal genoemd. Onze gemeente vaart wel bij positieve berichten in de media. Het is goed om na te gaan of wij hier gezamenlijk iets aan kunnen doen. Ik nodig graag – met name de mensen (jong en oud) uit Waardenburg uit – om met mij in gesprek te gaan dat het ook feestelijk in Waardenburg kan zijn. En vanzelfsprekend zal ik de gebeurtenissen ook met de politie en brandweer evalueren.

Economische crisis

En dan dames en heren iets over de economische crisis. Ook wij, inwoners, bedrijven en gemeente, hebben er in het afgelopen jaar last van gehad. Sommige bedrijven hebben wellicht personeel moeten ontslaan. En er zijn mensen die hun huis niet hebben kunnen verkopen of kunnen hun hypotheek niet meer betalen. Met die bedrijven of mensen wordt meegeleefd.

Maar er zijn ook bedrijven die minder last hebben van de economische crisis of er zelfs in slagen de huidige positie te behouden dan wel te verbeteren. Er zijn dus ook positieve geluiden. Wij hebben bijvoorbeeld in de media kunnen lezen dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aangegeven dat veel Nederlanders een stuk positiever naar de Nederlandse economie kijken dan in voorgaande jaren. Het algemeen gevoel is dat wij het zwaarste achter de rug hebben en dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan. Uit dit onderzoek bleek dat 60% van de ondervraagden het gevoel heeft dat de economische situatie gelijk blijft of zelfs verbetert. Er is o.a. sprake van een aantrekkende huizenmarkt. En doordat de regering diverse akkoorden heeft gesloten, is het weer rustig in de politiek. Dat positieve gevoel moeten we vasthouden.

Vorig jaar was er nog veel onduidelijkheid over de toekomst. Er waren zorgen over de pensioenen, de bezuinigingen en het zorgstelsel. Het laatste akkoord geeft rust, wat je ook inhoudelijk van het akkoord mag vinden. Afgelopen vrijdag hoorde ik op het journaal dat vanaf 1 januari 2014 de netto lonen van de lagere – en middeninkomens tot 2x modaal iets zijn gestegen en van de hogere inkomens iets zijn gedaald. Het zal de meerderheid een optimistisch gevoel geven.

Ook het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren stevig in de begroting moeten snoeien. Neerijnen is, net als andere gemeenten, daar niet uniek in, maar desondanks heeft de raad de begroting sluitend kunnen maken.

Terugblik 2013

Een van de hoogtepunten in 2013 was wel In 2013 de Kroning van onze kroonprins Willem Alexander in Amsterdam. Een historisch moment waar niet alleen op de TV, maar ook in onze gemeente aandacht aan is geschonken.

Ik heb meegekregen dat er in Neerijnen in 2013 veel ontwikkeld is. Onmogelijk om alles op te sommen, maar ik wil er graag een paar noemen, zoals de realisatie van het Kulturhus in Ophemert , waarin activiteiten op het terrein van cultuur, sport en zorgwonen samengebracht zijn; gevolgd door de bouw van het Kulturhus in Haaften. De oplevering van het gebouw aan stichtingen en gebruiker vond plaats aan het begin van de Kerstvakantie. De officiële opening gebeurt op 9 februari a.s.. Ook is in 2013 de bouw gestart van een nieuwe basisschool in Tuil en de bouw van 11 sociale huurwoningen in Haaften. Als dat geen positieve ontwikkelingen zijn.

Ik kan het als burgemeester (hoofd van de brandweer) niet laten om te vermelden dat wij een prima brandweer hebben waar wij trots op kunnen zijn. Maar dit jaar drong de jeugdbrandweer in oktober jl. door tot de landelijke finale en dat is een groot compliment.

Er zijn burgeravonden gehouden. Binnenkort wordt de evaluatie verwacht en zult u hier nader over horen. De Corsoclub Neerijnen doet jaarlijks mee aan het Corso. Ik heb mij laten vertellen dat hier heel veel vrijwilligers en de nodige uren in is gaan zitten. Zij wonnen de derde prijs en zij ontvingen de publieksprijs – een fantastisch resultaat. Dan het initiatief van onze inwoonster, mevrouw Joyce Bloem uit Tuil om op 5 mei a.s. een Oranje Linten Manifestatie te houden. U zult er nog zeker veel over horen en ik kijk er nu al naar uit. En ik heb gelezen dat er op 13 en 14 juni een evenement plaatsvindt: de Samenloop voor Hoop Neerijnen t.b.v. het KWF. Het is altijd goed om een actie voor een goed doel in de gemeente te hebben, dan komt ook het saamhorigheidsgevoel zeker ten goede. De voorzitter Bert Vos komt daar straks nog even op terug.

In het afgelopen jaar is er op personeelsgebied een aantal besluiten genomen, waaronder de overdracht per 1 april jl. van milieutaken naar de Omgevingsdienst Rivierenland. In de loop van 2014 is het de bedoeling dat ook de vergunningverlening en toezichttaken op het gebied van wonen naar deze dienst overgaan. De medewerkers die deze taak uitoefenen gaan mee. Dit geldt ook voor de medewerkers van de buitendienst, die vanaf 1 januari jl. onder de verantwoordelijkheid van de AVRI vallen. Ik hoop van harte dat deze ‘verhuizing’ voor alle medewerkers die het betreffen, soepel en naar tevredenheid mag verlopen.

Binnenkort wordt u opgeroepen om naar de stembus te gaan om de volksvertegenwoordiging te kiezen en wel op 19 maart a.s. Politieke partijen maken zich op met hun programma’s en hun kandidaten. Aan u de beslissing om een keuze te maken. Er wordt een nieuwe gemeenteraad gevormd en een nieuw college. En in mei mag u opnieuw naar de stembus voor de Europese verkiezingen.

Er komt veel op de gemeente af met name vanwege de decentralisaties ofwel het overhevelen van taken van het rijk en de provincie met ingang van 1 januari 2015 op het terrein van werk, zorg en jeugd. U heeft daar in de media al veel over gelezen.

Gemeenten krijgen er niet alleen taken bij; er wordt ook flink bezuinigd. De gemeente moet dus meer doen met minder geld. Kortom: een grote uitdaging voor onze gemeente. Maar aan dergelijke veranderingen zitten ook positieve kanten. Bijvoorbeeld: teveel instanties en hulpverleners zijn vaak met een gezin bezig. En we kennen allemaal wel de verhalen dat veel instanties langs elkaar heen werken, met soms dramatische gevolgen. Het positieve is dus dat er straks gewerkt gaat worden vanuit de gedachte: een gezin, een plan en een regisseur.

Evenals de meeste gemeenten in Nederland, zal ook Neerijnen al die nieuwe, grote taken niet zelfstandig aan kunnen. Ook wij hebben een vorm van samenwerking nodig. Neerijnen werkt al jaren samen in de regio Rivierenland en die samenwerking loopt op veel terreinen goed. Ook op het sociale domein. Sommige voorzieningen zijn zo specialistisch dat je hiervoor regionaal en zelfs bovenregionaal afspraken moet maken. Het vraagt om een cultuuromslag van zorgaanbieders, verzekeraars, cliëntenorganisaties en gemeenten. Niet meer over maar met cliënten praten. Het is de kunst om de cliënt echt centraal te stellen, de professional de ruimte te geven en te zoeken naar nieuwe oplossingen. Uiteindelijk blijft de lokale invulling het allerbelangrijkst.

In de afgelopen periode zijn stappen gezet om samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Ik verwacht dat dit na de verkiezingen een belangrijk item gaat worden en de raad keuzes zal gaan maken.

Met veel enthousiasme pak ik de draad in Neerijnen op en wil dat doen in nauwe samenspraak en goede verstandhouding met u. Ik heb daar alle vertrouwen in en ik heb er veel zin in.

Dames en heren, een nieuw jaar voor de boeg met uitdagingen voor onze gemeente. Er ligt veel werk voor ons en dat gaan we niet uit de weg.

Graag wil ik samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Op een voorspoedig en geïnspireerd 2014.