Nieuwsbericht Ontwerpbesluit kribverlaging Neerijnen

Gepubliceerd op: 30 mei 2013 00:00

Ontwerpbesluit kribverlaging Neerijnen voor Ruimte voor de Rivier project “Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert”

Voor het project “Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert” zullen bestaande kribben verlaagd worden en zullen nieuwe langsdammen worden aangelegd. Onderdeel van dit project is de aanpassing van kribben en het verlagen van verlande kribvakken in de gemeente Neerijnen waarvoor een besluit nodig is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het project “Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert” maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van vrijdag 31 mei 2013 tot en met donderdag 11 juli 2013 ligt het volgende ontwerpbesluit ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken inclusief de aanvragen:

  • Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit “het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde” van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.

U kunt de betreffende stukken tijdens de gebruikelijke openingsuren inzien bij de gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Van vrijdag 31 mei 2013 tot en met donderdag 11 juli 2013 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.

Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze over de ontwerpbesluiten onder vermelding van ‘Kribverlaging Waal ontwerpbesluit kribverlaging Neerijnen’ naar:

Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR)
T.a.v. dhr. J. Ponsioen
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over de ontwerpbesluiten dient u daarvoor telefonisch een afspraak te maken met de heer J. Ponsioen (06-53810184). Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Burgemeester en wethouders van gemeente Neerijnen betrekken de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.