Nieuwsbericht Persbericht gemeenteraad Neerijnen: Extern onderzoek naar huisvesting burgemeester Van Hedel

Gepubliceerd op: 13 december 2012 00:00

PvdA
VVD
CDA
SGP
CDN
Lijst Beukers
Onafhankelijk raadslid VT


Persbericht

Onderwerp: extern onderzoek naar huisvesting burgemeester Van Hedel

Al enige maanden wordt er in de regionale media geschreven over de huisvesting van de burgemeester van Neerijnen. Hij is immers volgens de Gemeentewet verplicht om zich binnen een jaar na zijn benoeming in de gemeente te vestigen.
Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) is van mening dat de burgemeester bij het invullen van die woonplicht onrechtmatig heeft gehandeld. De burgemeester heeft dat ten stelligste ontkend.

De andere fracties in de raad hebben zich tot op heden van commentaar onthouden. Zij hebben zich zeer terughoudend opgesteld omdat het huisvestingsdossier tot voor kort het stempel vertrouwelijk had gekregen. En vooral omdat het om de persoon van de burgemeester gaat.
Door het uitblijven van reacties van deze fracties leek het alsof voor hen het dossier huisvesting gesloten was. Niets is minder waar. Intern is veel gesproken over de wijze van omgaan met dat dossier. Die discussie werd bemoeilijkt omdat de val van het vorige college de onderlinge verhoudingen in de raad onder druk heeft gezet.

Recent is door alle fracties (m.u.v. GBN en de lijst Beukers)in de raad besloten om een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de invulling van zijn woonplicht door de burgemeester. GBN heeft helaas niet aan de besluitvorming willen deelnemen.
Het onderzoek zal zich richten op alle feiten en omstandigheden bij het invullen van die woonplicht.

De burgemeester heeft een beroep gedaan op de rijksregeling vergoeding dubbele woonlasten. Zo’n regeling is van toepassing als de burgemeester het eigen huis nog niet heeft verkocht en er daadwerkelijk sprake is van dubbele woonlasten. De mogelijke vergoeding komt ten laste van de gemeente.
Veel feiten zijn inmiddels bekend. Het is van belang om alle feiten te kennen. En het gaat om het interpreteren van de feiten. Welke politiek bestuurlijke conclusie moet je daaraan verbinden?

Omdat zoveel verschillende belangen en meningen een rol spelen is besloten om deskundige onderzoekers, die ook elders in gemeentelijke keukens hebben gekeken ook te laten kijken naar de feiten en omstandigheden in Neerijnen.
Daarmee doe je recht aan de burgemeester en aan de verantwoordelijke betrokkenen in Neerijnen (ambtenaren, collegeleden, raadsleden). En aan de inwoners van Neerijnen. Ook zij hebben, naar de mening van de fracties die hebben besloten tot een extern onderzoek, recht op een eerlijke en zorgvuldige behandeling van een persoonlijk dossier.