Nieuwsbericht Sluitende begroting 2017 aangeboden aan de Raad

Gepubliceerd op: 05 oktober 2016 10:55


Optimisme bij begroting 2016 blijkt terecht; begroting 2017 geeft gezond financieel beeld voor 2017 en volgende jaren!

Bij de presentatie van de begroting 2016 stelde het college vast dat er sprake was van "voorzichtig optimisme" ten aanzien van de ontwikkeling van de financiële huishouding binnen de gemeente Neerijnen. Nu de begroting 2017-2020 is opgesteld blijkt dat een optimistische blik voor de toekomst volledig terecht is.

Uit de aan de gemeenteraad voor te leggen Programmabegroting 2017-2020 blijkt overduidelijk dat het in financiële zin daadwerkelijk goed gaat met Neerijnen. De begroting 2017-2020 sluit met een overschot van € 243.000 en dat overschot loopt de komende jaren op tot € 771.000 in 2020. Vorig jaar nog werd uitgegaan van een negatief scenario voor de langere termijn. Dat is nu geheel omgebogen in een positieve meerjarenbegroting. De begroting is gebaseerd op de Perspectievennota 2017-2020 waarin het Collegeprogramma 2014-2018 'Bouwen aan vertrouwen' de centrale leidraad is. In de begroting zijn alle nieuwe beleidsvoornemens, zoals die zijn vastgesteld bij de Perspectievennota 2017-2020, verwerkt. Dat betekent dat in totaal voor gemiddeld ruim € 570.000 per jaar aan nieuw beleid wordt uitgegeven. Onder andere op het gebied van Wegen (€ 500.000), bijdragen aan het ambitiedocument regio Rivierenland (€ 36.000), tijdelijke ondersteuning aan het Kulturhuus in Haaften (€40.000), uitvoering van de beleidsnota kunst en cultuur, ( €15.000) en voor 2017 éénmalig € 10.000 voor alcoholmatigingsbeleid.

De lokale heffingen stijgen met het nationale consumentenprijsindex (1,2%). Deze stijging dient om de loonen prijsstijgingen voor de gemeente op te vangen. Verdere verhogingen zijn, ondanks de uitvoering van het nieuw beleid, niet nodig en worden dus ook niet doorgevoerd.

Tenslotte heeft de gemeente nog een andere financiële meevaller in het verschiet. De opgelegde aanslagen 2014 en 2015 voor precarioheffing, een vergoeding voor het hebben van kabels en leidingen in gemeentegrond, werd in eerste instantie bestreden door de belastingplichtige. Om die reden werd met de opbrengst geen rekening gehouden. Inmiddels is duidelijk dat die middelen toch ontvangen gaan worden dat levert in totaal een extra inkomst op van afgerond € 1.400.000. Op korte termijn zal de raad een voorstel voorgelegd worden hoe deze middelen optimaal besteed kunnen worden.

Op 27 september heeft het college van de gemeente Neerijnen de concept begroting vastgesteld. De begroting is inmiddels aan de Raadsleden toegezonden ter voorbereiding op de raadsvergadering van 3 november 2016. De raad wordt dan gevraagd de Programmabegroting 2017 met de meerjarenbegroting 2018-2020 vast te stellen.