Nieuwsbericht Team Leerplicht regio Rivierenland controleert op luxeverzuim

Gepubliceerd op: 04 november 2013 00:00

Nu de kerstvakantie nadert, zijn de leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland weer extra alert op het zogenoemde fenomeen "luxeverzuim".  Hiermee wordt bedoeld dat ouders hun leer- of kwalificatieplichtige kind van school laten verzuimen voor het houden van een vakantie, zonder dat hieraan voorafgaand schriftelijke toestemming door de schooldirectie is verleend.

Luxeverzuim komt regelmatig voor in ons land. In Nederland wordt leerplicht echter zeer serieus genomen. De leerplichtambtenaren zetten daarom, conform de aanwijzingen van het Openbaar Ministerie, hard in op deze vorm van verzuim.

Ouders hebben vaak allerlei smoesjes c.q. oneigenlijke redenen waarom zij eerder met vakantie (willen) vertrekken:ze willen de files vóór zijn, vlak voor de vakanties wordt er toch bijna  geen les meer gegeven, hun kind is nog jong, hun kind kan goed leren en kan de lessen best missen, er waren geen andere boekingsmogelijkheden, ze hadden ten onrechte aangenomen dat hun kind die bewuste dag al vrij was, de andere kinderen in het gezin waren al wél vrij, etcetera. Sommige ouders willen de discussie geheel vermijden en melden hun kinderen vervolgens ten onrechte ziek. Daarentegen delen andere ouders de schooldirectie botweg mee dat zij weten dat het niet is toegestaan, maar dat hun kind desalniettemin op die dag afwezig zal zijn vanwege vakantie.

Op 20 december 2013, de vrijdag voorafgaande aan de kerstvakantie, zullen een aantal leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland steekproefsgewijs controles houden ten aanzien van luxeverzuim. Uiteraard zullen ook kinderen die door hun ouders op die dag zijn ziek gemeld worden gecontroleerd.

Ouders dienen een aanvraag voor extra vakantieverlof ten minste acht weken voorafgaande aan de gewenste vakantie schriftelijk bij de schooldirectie aan te vragen. Deze termijn is nodig in verband met een eventuele bezwaarprocedure. De directie is verplicht om bij haar besluitvorming de Leerplichtwet na te leven. Dit betekent dat zij alleen verlof mag verlenen als (één van) de ouders een beroep heeft waardoor hun gezin niet binnen de reguliere schoolvakanties op vakantie kan. Hiervoor dienen ouders bewijsbaar de bulk van hun inkomen in die schoolvakanties te verdienen. Dit is de énige reden voor het toekennen van extra vakantieverlof. In verreweg de meeste gevallen betekent dit dat de school géén toestemming mag verlenen voor het houden van een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om.

Ouders dienen zich te houden aan het besluit van de schooldirectie. Doen zij dat niet, dan zal de schooldirectie het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard geldt dit ook voor ouders die helemaal geen aanvraag indienen of ouders die simpelweg een mededeling aan de school doen.