Nieuwsbericht Toelichting gemeenteraadsbesluiten 13 maart 2014

Gepubliceerd op: 19 maart 2014 00:00

 

 

U hebt ongetwijfeld de afgelopen tijd in de krant gelezen dat in de gemeenteraad verschil van mening was over een tweetal voorstellen die in de volksmond Kerkewaard in Haaften en bypass Varik/Heesselt genoemd worden.

 

De beide onderwerpen zijn op 6 februari 2014 door de gemeenteraad besproken en in stemming gebracht. Omdat er net zoveel voor- als tegenstanders van de voorstellen waren, zijn de voorstellen op 13 maart opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij kunnen begrijpen dat u graag wilt weten hoe die procedure is en wat er is besloten.

 

Daarom vindt u hieronder de beschrijving en uitkomst van de beide voorstellen.

 

 

Ontwikkeling bedrijventerrein Kerkewaard Haaften tot watergebonden berijventerrein

 

Nadat de stemmen staakten (7 stemmen voor en 7 stemmen tegen) in de raadvergadering van 6 februari 2014 op een ingediend mondeling amendement (een aanvullend- of wijzigingsvoorstel) van de VVD, is in die vergadering niet meer gestemd over het betreffende voorstel. In de voltallige raadsvergadering van 13 maart 2014 is het amendement opnieuw in stemming gebracht en aangenomen (9 stemmen voor en 6 stemmen tegen). Dit amendement brengt een wijziging aan in het voorliggende raadsbesluit.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad nu kennis genomen van de haalbaarheidsstudie bedrijventerrein Kerkewaard in Haaften en neemt de ontwikkeling hiervan tot een watergebonden bedrijventerrein onder voorwaarden mee in het ontwerpstructuurvisie Waalweelde-West. Ook is de kaderstellende notitie die is vastgesteld in de raad van 29 oktober 2009 en die spelregels inhouden voor verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Kerkewaard, niet ingetrokken.

 

 

 

Geen opname van de hoogwatergeul in het ontwerpstructuurvisie Waalweelde-West

 

Bij dit raadsvoorstel is in de raadsvergadering van 6 februari 2014 ook een amendement ingediend waarop ook bij dit voorstel de stemmen staakten. Dit amendement is opnieuw in stemming gebracht in de raadsvergadering van 13 maart 2014 en aangenomen (9 stemmen voor en 6 stemmen tegen). Dit heeft het voorliggende raadsbesluit gewijzigd.
Er is nu besloten om in te stemmen met de ontwerpstructuurvisie Waalweelde-West, met uitzondering van het gebied waarin een hoogwatergeul in Varik en Heesselt zou gaan komen, en het in gang gezette gebiedsproces voort te zetten. Daarnaast het informatie- en communicatieproces over nut en noodzaak voortvarend op te pakken. Het college van burgemeester en wethouders is ook opgedragen om de uitgangspunten voor de rivierveiligheid nader te onderbouwen en toe te lichten.

 

 

 

Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust even contact op met de raadsgriffier, telefoonnummer 14 0418.