Nieuwsbericht Verkeersbesluit

Gepubliceerd op: 12 december 2012 00:00

Namens het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende verkeersbesluiten genomen:

Het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats ter hoogte van Schoolstraat 18 te Haaften
Het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats ter hoogte van dr. Kijlstradreef 33 te Waardenburg

De verkeersbesluiten liggen vanaf 20 december a.s. ter inzage bij het team Beheer van de gemeente Neerijnen.

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit hebben bekendgemaakt (20 december 2012). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Het schriftelijke bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bezwaarschriften via elektronisch verkeer (bijvoorbeeld e-mail en sms) zijn niet ontvankelijk.

Tevens kan een rechtstreekse belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht te Arnhem.