Nieuwsbericht Verkeersbesluit Blankenburgsestraat 3E

Gepubliceerd op: 11 februari 2013 00:00

-                      Het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats ter hoogte van de Blankenburgsestraat 3E te Ophemert

Iedere belanghebbende kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit hebben bekendgemaakt (7 februari a.s). De procedure staat omschreven in het verkeersbesluit.

Het verkeersbesluit ligt vanaf 21 februari a.s. ter inzage bij de receptie van de gemeente Neerijnen of kunt u inzien via de bijlage verkeersbesluit.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij G. Dollekamp van het team beheer, tel. 14 04 81.

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren biinnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit hebben bekend gemaakt (21 februari 2013).

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg. Het schriftelijke bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bezwaarschriften via elektronisch verkeer (bijvoorbeeld e-mail en sms) zijn niet ontvankelijk. 

Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht te Arnhem.