Nieuwsbericht Werkbezoek van Deltacommissaris Wim Kuijken aan de hoogwatergeul Varik-Heesselt

Gepubliceerd op: 01 september 2014 00:00

Erwin Klerkx 29 augustus 2014

Op maandagmiddag 25 augustus bracht Wim Kuijken een werkbezoek aan de hoogwatergeul Varik-Heesselt. Hij werd onder meer ontvangen door wethouder Teus Kool, gedeputeerde Josan Meijers en dijkgraaf Roelof Bleker.

Het belangrijkste onderdeel van het werkbezoek is de ontmoeting van de bestuurlijke vertegenwoordigers van Deltaprogramma, provincie, waterschap en gemeente met de leden van de gemeenteraad van Neerijnen en de klankbordgroep die is geformeerd bij de uitgevoerde pré-verkenning naar de perspectieven van de hoogwatergeul.

Tijdens de ontmoeting geeft gedeputeerde Meijers een uitgebreide toelichting op de plannen voor de Waal. De Deltacommissaris schetst nogmaals de aanleiding van het Deltaprogramma en de werkwijze die ontwikkeld is. Hij kenschetst de voorgestelde en door hem in het Deltaprogramma voor 2015 overgenomen strategie voor de Waal als goed doordacht, subtiel èn duurzaam. De hoogwatergeul bij Varik is een ingrijpende maatregel die volgens hem daar logischerwijze uit voortvloeit.  Hij roept het gebied op om er vol in mee te denken. Voor de besluitvormers vindt hij het een uitdaging om tempo te maken om de onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren. Hij ziet de effecten van die onzekerheid: schaduwschade en waardevermindering. Hij wil meehelpen om die effecten zo veel mogelijk tegen te gaan.

Dijkgraaf Bleker sprak over de komende forse ingrepen voor dijkversterking en dat 18.000m3/sec bij Lobith voor hem een uitgangspunt is dat al door de wetgever is getoetst. Voor rivierverruiming is een afweging van kosten, draagvlak en potentiele opbrengsten nodig en overweegt het waterschap de besparing op de kosten van dijkversterking in te brengen.

De klankbordgroep en de gemeenteraad hebben vragen over nut en noodzaak van de maatregel. De gemeenteraad vraagt zich af wat ze in het vervolg te zeggen hebben. Wanneer kan er zekerheid worden gegeven over het al of niet doorgaan?  En wat doen de overheden met schrijnende gevallen van onverkoopbare panden nu?  En zijn er wel voldoende middelen beschikbaar voor deze mega-opgave?

Bij de beantwoording gaan de Deltacommissaris, gedeputeerde Meijers en Dijkgraaf Bleker openhartig in op de vele vragen in. Op niet op alle vragen is zomaar een antwoord te geven. Nadat de deltabeslissingen dit najaar door de 2e kamer zullen zijn behandeld, ligt voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt een vervolgstap in de vorm van een MIRT-verkenning voor de hand. De komende maanden kunnen besteed worden om aan de voorwaarden te voldoen voor de start van zo’n verkenning. Vanuit het gebied komt de wens om de planologische bescherming in de vorm van een planologische Barro-reservering, pas te effectueren op het moment dat de MIRT-verkenning naar de hoogwatergeul is afgerond. De Deltacommissaris noemt dat een helder signaal. Mevrouw Meijers geeft aan dat ze er groot belang aan hecht om met de gebiedspartijen verder te werken aan de structuurvisie WaalWeelde West als planologisch kader. Want dat is in planologisch opzicht een belangrijke eerste stap.

Over een ingrijpende maatregel als de mogelijke hoogwatergeul in Varik en Heesselt kun je verschillend denken. Een bezoek als dit helpt om informatie te delen en kennis te nemen van motieven en gevoelens. Dat is deze middag in een goede sfeer (opnieuw) gebeurd en over en weer als nuttig en zinvol ervaren.