Artikel Anterieure overeenkomst betreffende locatie Katijfweg 2-4 te Tuil

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken, ter voldoening aan artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat er met de eigenaar van perceel Katijfweg 4 te Tuil een overeenkomst grondexploitatie ex art. 6.24 Wro omtrent kostenverhaal is gesloten in relatie tot het ontwerpbestemmingsplan “Katijfweg 2-4 te Tuil”. De overeenkomst betreft het voeren van een planologische procedure voor de ontwikkeling van het gebied, plaatselijk bekend als Katijfweg 2 en 4 te Tuil, kadastraal bekend als Haaften, sectie M, nummers 532 en 533.

Op deze wijze wordt kostenverhaal anderszins verzekerd en zal de raad overeenkomstig art. 6.12, lid 2 Wro bij de vaststelling van genoemd bestemmingsplan besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt met ingang van 9 augustus 2013 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, van Pallandtweg 11 te Neerijnen. Er is geen inspraak mogelijk op deze overeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, de heer Nico Arts (telefoonnummer 14 0418).