Artikel Anterieure overeenkomst ten behoeve van wijziging bestemmingsplan - Meester Heblystraat Varik

De gemeente Neerijnen heeft een anterieure overeenkomst gesloten betreffende het in bouwexploitatie brengen van het exploitatiegebied, plaatselijk bekend als Meester Heblystraat te Varik en kadastraal bekend als gemeente Varik sectienummer B 3050.                 

De eigenaar is voornemens om binnen dit exploitatiegebied een twee onder 1 kapwoning te bouwen.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

-           dat het risico van de afloop van planologische procedures voor rekening en risico van de eigenaar komt en dat de gemeente in dat kader wel een inspanningsverplichting op zich neemt;
-           dat de eigenaar voor eigen rekening alle noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de planologische maatregel zal (laten) uitvoeren;
-           dat de eigenaar een programma zal realiseren conform de eisen die de gemeente daaraan stelt;
-           dat eventuele planschade voor rekening komt van de eigenaar;
-           dat kostenverhaal plaatsvindt.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken vanaf publicatie ter inzage.

Naar aanleiding van deze beschrijving kunt u contact opnemen met het Team Ontwikkeling en Toezicht, telefoonnummer 14 0418.