Artikel Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Korfgraaf Hellouw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Korfgraaf te Hellouw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 1 vrijstaande woning op het perceel tussen de Korfgraaf 1 en 1a mogelijk te maken.

Plangebied
Het plangebied (kadastraal bekend als Haaften, sectie
H, nummer 1075) ligt in het westelijk deel van Hellouw aan de Korfgraaf. Het perceel wordt begrensd door de Korfgraaf en de zijdelingse perceelsgrenzen van de woningen Korfgraaf 1 en 1a. De noordelijke begrenzing van het perceel wordt gevormd door agrarische percelen aan de Graaf Reinaldweg.

Gewijzigde vaststelling
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Het plangebied is verkleind door de noordelijke plangrens in het verlengde van de noordelijke perceelsgrens van het hoekperceel Korfgraaf – Irenestraat te situeren.

  • In de plantoelichting is een paragraaf opgenomen met de toetsing aan de 'Ladder duurzame verstedelijking' (paragraaf 4.2.4).

  • In de plantoelichting is de paragraaf 'Woonvisie Neerijnen 2012-2020 aangepast (paragraaf 4.3.2).

  • In de plantoelichting is de paragraaf 'Vigerend bestemmingsplan' aangepast (paragraaf 1.4). Op deze locatie gold het bestemmingsplan 'Kern Hellouw' in plaats van 'Buitengebied Neerijnen'.

Het bestemmingsplan inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘
Korfgraaf te Hellouw' met bijbehorende stukken ligt van 25 oktober tot en met 5 december 2013 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPhelkorfgraaf-1303.

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 24 oktober 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen