Artikel Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zandstraat 12b Opijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 mei 2011het bestemmingsplan ‘Zandstraat 12b Opijnen’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning achter de woning Zandstraat 12a in Opijnen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2488). Direct ten zuiden van het plangebied stroomt de rivier de waal. De waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke, oostelijke en westelijk richting wordt het plangebied begrensd door (achter)erven van aangrenzende woningen.

Gewijzigde vaststelling
De volgende zaken zijn in het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp:

Verbeelding
Alleen de A watergang langs de Zandstraat wordt bestemd als 'Water', de overige als 'Wonen' en 'Tuin'.

Toelichting
De waterparagraaf (5.9) wordt aangepast op de volgende punten:
- een beschrijving van de huidige waterhuishoudkundige situatie wordt toegevoegd;
- de datum van de Keur wordt aangepast naar 22 december 2009 (paragraaf 5.9.4 2e alinea);
- '(buitenbeschermingszone)' wordt verwijderd in paragraaf 5.9.4 2e alinea;

Regels
De dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' wordt aangepast.

Het bestemmingsplan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zandstraat 12b Opijnen’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 8 juli 2011 gedurende zes weken tot en met 18 augustus 2011 voor eenieder ter inzage bij het gemeentehuis gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0304.BPopyzandstraat12b-1103).

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 7 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen