Artikel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitenweg 2 Haaften

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 april 2011 het bestemmingsplan ‘Buitenweg 2 te Haaften’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in de kern Haaften, gemeente Neerijnen, aan de Buitenweg. De locatie is een driehoekig terrein ten zuidoosten van de Buitenweg aan de voet van de Waalbandijk.

Gewijzigde vaststelling
De volgende zaken zijn in het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp:
-Wijzigingen zijn aangebracht in het kader van de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wabo.
-De reactie van het Waterschap Rivierenland heeft geleid tot wijzigingen in de toelichting, regels en verbeelding.

Het bestemmingsplan inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitenweg 2 te Haaften’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 22 juli 2011 tot en met 1 september 2011voor eenieder ter inzage bij het gemeentehuis gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 21 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen