Artikel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Varik, herziening Meester Heblystraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Varik, Herziening Meester Heblystraat’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van twee halfvrijstaande woningen op het achterperceel Keizerstraat 13 mogelijk te maken.

Plangebied
Het plangebied (kadastraal bekend als
Varik, sectie B, nummer 3050) ligt aan de noordwestzijde van Varik aan de Meester Heblystraat. Het plan wordt tevens begrensd door het perceel van de Keizerstraat 13 aan de noord- en zuidwestzijde en de kavelsloot tussen het perceel en het Meester van Daalenplein aan de noordoostzijde.

Gewijzigde vaststelling
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • In het ontwerpbestemmingsplan was de betreffende straatnaam onjuist vermeld. In de plantoelichting, regels en verbeelding is de naam 'Mr. Heblystraat' vervangen door 'Meester Heblystraat'.

  • In de plantoelichting is de paragraaf 'Woonvisie Neerijnen 2012-2020 aangepast (paragraaf 4.3.2).

  • In de plantoelichting is een paragraaf opgenomen met de toetsing aan de 'Ladder duurzame verstedelijking'.

  • In de plantoelichting is in de paragraaf 'Water' opgenomen dat, conform het beleid van het waterschap, het regenwater naar de A-watergang wordt afgevoerd (paragraaf 5.9).

Het bestemmingsplan inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘
Varik, Herziening Meester Heblystraat' met bijbehorende stukken ligt van 25 oktober tot en met 5 december 2013 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPvarikmrheblystr-1303.

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 24 oktober 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen