Artikel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Waaldijk 20a Opijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 21 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Waaldijk20a, Opijnen’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het vastgestelde bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning achter de woning Zandstraat 15 in Opijnen mogelijk te maken.
Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2753). Direct ten zuiden van het plangebied stroomt de rivier de Waal. De Waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke, oostelijke en westelijk richting wordt het plangebied begrensd door (achter)erven van aangrenzende woningen.

Gewijzigde vaststelling
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
-          de toelichting wordt gewijzigd ten anzien van de afwatering van het perceel en de afvoer van regenwater;
-          een aanpassing van de regels door de maximale goothoogte te verlagen naar 4,5 meter.

Geen exploitatieplan
De gemeenteraad heeft besloten om geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan  ‘Waaldijk20a, Opijnen’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 mei 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPopywaaldijk20a-1202.

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 23 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Neerijnen