Artikel Kennisgeving Notitie reikwijdte & detailniveau Milieueffectrapport (Plan-MER) bestemmingsplan buitengebied gemeente Neerijnen

Het initiatief
In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen heeft de gemeente Neerijnen een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied in voorbereiding. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door het gehele buitengebied van de gemeente Neerijnen.

Het voornemen is dat het bestemmingsplan buitengebied ondermeer activiteiten mogelijk maakt, waarvoor een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. Hierbij moet u ondermeer denken aan het opnemen van de bestaande agrarische bouwblokken, het bieden van een mogelijkheid tot het vergroten van grondgebonden agrarische bouwblokken tot maximaal 2 hectare en het bieden van (beperkte) ruimte voor recreatie en toerisme.

Milieueffectrapportage
Het milieueffectrapport (MER) is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu zichtbaar te maken. De Wet milieubeheer (hoofdstuk 7) in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot een onderzoek naar de milieueffecten in de vorm van een milieueffectrapportage. Deze effecten zullen worden beschreven in een milieueffectrapport.

Vanwege de mogelijke gevolgen op Natura2000 wordt naast de milieueffectrapportage een Passende Beoordeling als bedoeld in de Natuurbeschermingswet opgesteld. De conclusies van deze Passende Beoordeling zullen in het MER worden verwerkt.

Notitie reikwijdte & detailniveau
De Notitie reikwijdte & detailniveau is de eerste stap in de m.e.r.-procedure, welke moet leiden tot het opstellen van een MER. In de Notitie reikwijdte & detailniveau wordt globaal beschreven van welke activiteiten de milieueffecten worden onderzocht en op welke wijze en tot welk detailniveau deze milieueffecten zullen worden beschreven. Daarnaast wordt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau aangegeven op basis van welke scenario's de effecten zullen worden onderzocht.

Raadpleging
De wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over het bestemmingsplan betrokken zijn, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Inspraak
Naast de raadpleging van de wettelijke adviseurs en bestuursorganen, wordt een ieder de gelegenheid geboden in te spreken over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER.

De Notitie reikwijdte & detailniveau ligt met ingang van 5 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013 ter inzage op het gemeentehuis te Neerijnen.

Gedurende genoemde termijn is iedereen in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Zienswijzen kunnen gedurende de terinzage termijn schriftelijk worden ingediend. U kunt deze richten aan College van B&W postbus 30, 4180 BA Waardenburg, onder vermelding van “Inspraak reikwijdte & detailniveau plan-MER bestemmingsplannen buitengebied Neerijnen 2013”.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Janssen van het team Ontwikkeling en Toezicht.