Artikel Koop-/ontwikkelingsovereenkomsten voor woningbouw aan de Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat te Haaften

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken, ter voldoening aan artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat er met Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV twee grondexploitatie-overeenkomsten ex art. 6.24 Wro zijn gesloten omtrent kostenverhaal en het in exploitatie brengen van de locaties Dutry van Haeftenstraat en Schoolstraat ten behoeve van woningbouw.

De overeenkomsten betreffen het voeren van een planologische procedure voor de ontwikkeling van het gebied aan de Schoolstraat en aan de Dutry van Haeftenstraat te Haaften, kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie K, nummers 414 en 1332.

Op deze wijze wordt kostenverhaal anderszins verzekerd en zal de raad overeenkomstig art. 6.12, lid 2 Wro bij de vaststelling van genoemd bestemmingsplan besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomsten ligt met ingang van 9 augustus 2013 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, van Pallandtweg 11 te Neerijnen. Er is geen inspraak mogelijk op deze overeenkomsten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, de heer Nico Arts (telefoonnummer 14 0418).