Artikel Ontwerp bestemmingsplan Meikampgraaf 14 Hellouw

Van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Meikampgraaf 14 te Hellouw" met bijbehorende stukken ter inzage. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan "Meikampgraaf 14" is opgesteld voor de vergroting van het bouwvlak aan de Meikampgraaf 14 te Hellouw ten behoeve van de realisatie van een varkensstal. De uitbreiding is gelegen ten zuiden van de bestaande bebouwing op het perceel. De Meikampgraaf vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan omliggende agrarische percelen.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelmeikampgrf14-1202.

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Meikampgraaf 14 te Hellouw" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar mevrouw S. Gores via telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.