Artikel Ontwerp wijzigingsbesluit Heuvelstraat 2T1 Waardenburg

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het veranderen van een agrarisch bouwblok en het wijzigen van de agrarische bestemming naar bestemming Bedrijfsdoeleinden (handelsonderneming B18) op het perceel Heuvelstraat 2T1 te Waardenburg voor de vestiging van het bedrijf van fa. Reinigingsmachines Wim de Kock.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen voor deze wijziging door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.
Het voornemen met bijbehorende stukken ligt hiervoor vanaf vrijdag 7 juni 2013 gedurende 6 weken (t/m 18 juli 2013) ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen kunt u binnen de vernoemde termijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. In de zienswijzen moet staan: uw naam, adres en handtekening, de datum en motivering van uw zienswijze.

Neerijnen, 6 juni 2013
Burgemeester en wethouders