Artikel Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder realisatie drie woningen Klingelenberg fase 2a/2b Tuil (kadastraal bekend gemeente Haaften sectie M, nummer 620)

Voor de bouw van woningen binnen plan Klingelenberg fase 2a/2b Tuil (kadastraal bekend gemeente Haaften sectie M, nummer 620)is een akoestisch onderzoek naar het verkeerslawaai uitgevoerd. Het college is voornemens om voor drie woningen een hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast te stellen, namelijk tweemaal 49 dB en éénmaal 51 dB.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Toelichting:
In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 48 dB, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor verkeerslawaai. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en voorwaarden, een hogere waarde toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.

Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij het bouwplan aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Van 27 juni 2014 tot en met 7 augustus 2014 (zes weken) ligt het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen, Van Pallandtweg 11.

Iedereen kan gedurende bovenvermelde periode zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met het team Dienstverlening en Beleid, bereikbaar via 14 0418.