Artikel Ontwerpbestemmingsplan Herziening Ophemert, sportvelden

Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Ophemert, sportvelden”

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Ophemert, sportvelden” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om het nieuwe verlichtingsplan mogelijk te maken op de voetbalvelden aan de Kapelstraat 21 Ophemert.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf vrijdag 6 juli 2012 tot en met donderdag 16 augustus 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij de Gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit

ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen, 5 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Neerijnen

U kunt het plan direct bekijken via  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPophsportvelden-1202

Conceptbesluit

REG01-0252092-01a

TOE01-0252092-01a definitief