Artikel Ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard

 Van 8 november 2013 tot en met 19 december 2013 wordt het Ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard ter inzage gelegd. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.
Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen, die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkewaard’ heeft betrekking op het bedrijventerrein ten oosten van de kern Haaften.

Eerder dit jaar heeft een voorontwerpbestemmingsplan ( 7 juni 2013 tot en met 19 juli 2013) ter inzage gelegen. De tijdens de voorontwerpfase ontvangen gemeentelijke inspraakreacties en de wettelijke adviezen zijn gebundeld in de nota van inspraak en overleg. Te samen met de in diezelfde nota van inspraak en overleg opgenomen ambtshalve aanpassingen geeft dit een overzicht van de wijzigingen die in het ontwerpplan zijn doorgevoerd.

Inzien
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard met bijhorende bijlagen inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied ook vinden op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPkerkewaard-1302

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpbestemmingsplan met bijhorende stukken. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP Kerkewaard 2013" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.
Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van het team Ontwikkeling en Toezicht.
Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.