Artikel Ontwerpbestemmingsplan Waardenburg Steenweg 57

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Waardenburg Steenweg 57” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie mogelijk te maken van de bouw van een nieuw pand voor een supermarkt met een 11-tal appartementen op de eerste verdieping op het perceel Steenweg 57 te Waardenburg.

Het plangebied ligt ten noorden van de Steenweg in Waardenburg. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan agrarisch gebied en belendende woon- en bedrijfspercelen.

Het ontwerpraadsbesluit en bestemmingsplan met bijhorende stukken, liggen vanaf vrijdag 4 oktober 2013 tot en met 14 november 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor een volledig overzicht van alle bijlagen verwijzen wij u ook naar deze website.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Ontwikkeling en Toezicht (telefoonnummer 14 0418) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.