Artikel Vastgesteld bestemmingsplan Bulkheuvelseweg 10-12

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 20 september 2012 het bestemmingsplan “Bulkheuvelseweg 10-12 te Ophemert” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om wijziging van de huidige bestemming agrarische bedrijfdoeleinden (inclusief twee bedrijfswoningen) om te zetten naar woondoeleinden (3 burgerwoningen) waarbij de overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Het plangebied is gelegen op ca. 1,5 km ten noordwesten van Ophemert in het buitengebied van de gemeente Neerijnen. Het betreft de percelen Bulkheuvelseweg 10, 12 en 12a, kadastraal bekend onder Ophemert, sectie H en de nummers 873, 828 en 827.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Bulkheuvelseweg 10-12 te Ophemert” met bijbehorende stukken ligt met ingang van 5 oktober 2012 gedurende zes weken tot 16 november 2012 voor eenieder ter inzage bij het gemeentehuis gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.0304.BPbgbbulkhweg1012-1003).

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Omdat tegen het ontwerpplan geen zienswijzen zijn ingediend en er geen wijzigingen in het vastgestelde plan zijn doorgevoerd, kan enkel beroep worden aangetekend door een belanghebbende die aan kan tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 4 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen