Artikel Vastgesteld Bestemmingsplan De Geer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 4 juli 2013 het bestemmingsplan De Geer' heeft vastgesteld.

Met dit bestemmingsplan worden de bestaande bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd voor het gebied tussen de Bommelsestraat en Akkerstraat te Ophemert, dat zuid-westelijk van de Akkerstraat (en noord-westelijk vanaf Akkerstraat 36) en ten noorden van Bommelsestraat 1 is gesitueerd.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd.

Geen exploitatieplan
De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien
Dit vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 juli 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt dit bestemmingsplan ook vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0304.BPdegeer-1303

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen, 18 juli 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen