Artikel Vastgesteld bestemmingsplan Donkerstraat (ong.) te Heesselt

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Donkerstraat (ong.) te Heesselt’ met tekening ligt van 26 april 2013 tot en met 7 juni 2013 ter inzage. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 7 februari 2013 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bouw van een woning aan de Donkerstraat ong. te Heesselt mogelijk te maken.

Het plangebied omvat een onbebouwd perceel (agrarisch grasland) ten oosten van de kern Heesselt. Het perceel grenst direct aan de zuidwestzijde van de Gemeneweg en ligt ingeklemd tussen de Donkerstraat en de Waalbandijk. Het plangebied is kadastraal bekend onder gemeente Varik, sectie E, nummer 728.

Het bestemmingsplan is bij vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijk gewijzigd. Deze wijzigingen zijn:

Toelichting:
De resultaten uit het rapport "Onderzoek naar driftblootstelling van een te bouwen woonhuis aan de Donkerstraat te Heesselt door boomgaard bespuitingen, van Plant Research International" worden in de toelichting bij het bestemmingsplan toegevoegd.

Regels:
In de algemene gebruiksregels (artikel 8) wordt een voorwaardelijke verplichting (artikel 8.2) opgenomen, die luidt:
Het gebruik van de gronden en bebouwing overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4.1 en 5.1 is uitsluitend mogelijk, indien de haagbeplanting als bedoeld in artikel 4.1 onder e is gerealiseerd.

Onder bestemmingsomschrijving (artikel 4.1) wordt een lid e toegevoegd dat luidt:
afschermende bladhoudende dubbele haagbeplanting met een hoogte van minimaal 3 m in volwassen staat.

Tot slot wordt een specifieke gebruiksregel (artikel 4.3) opgenomen, die luidt:
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het verwijderen van de haagbeplanting als bedoeld in lid 4.1 onder e.

Inzien
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, het plan en de daarbij horende stukken liggen voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest op de startpagina bovenin de tab 'bestemmingsplannen'. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant de plaatsnaam invoeren.
- of via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPbgbdonkerstrong-1303

Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro)

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Ontwikkeling en Toezicht.

Burgemeester en wethouders,
25 april 2013