Artikel Vastgesteld bestemmingsplan Dreef 32a Haaften

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Dreef 32a in Haaften op 20 september 2012 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om ter plaatse van Dreef 32a te Haaften een vrijstaande woning te realiseren. Het vastgestelde bestemmingsplan Dreef 32a in Haaften ligt van 2 november 2012 tot 14 december 2012 ter inzage.

Inzien
Iedereen kan het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken gedurende de gebruikelijke openingstijden inzien bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis te Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest op de startpagina bovenin de tab ‘bestemmingsplannen’. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant NL.IMRO.0304.BPhaadreef32a-1103 invullen bij het tabje “ID” of “Haaften” invoeren bij “locatie”.

Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht;
  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
1 november 2012