Artikel Vastgesteld bestemmingsplan Dutry van Haeftenstraat in Haaften

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Dutry van Haeftenstraat, Haaften’ ligt van 14 juni tot en met 25 juli 2013 ter inzage.
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 30 mei 2013 vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 11 woningen te bouwen.

Het plangebied is gelegen in het noordelijk deel van de kern Haaften. Het plan wordt aan de noordzijde begrensd door woonbebouwing, aan de oostzijde is de openbare bibliotheek ‘Rivierenland’ gevestigd, aan de zuidzijde is de ontsluitingsweg Dutry van Haeftenstraat gelegen en aan de westzijde is eveneens woonbebouwing gelegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.

Inzien
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het plan en de daarbij horende stukken liggen voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 Neerijnen.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest op de startpagina bovenin de tab 'bestemmingsplannen'. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant de plaatsnaam invoeren.

Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan enkel beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro).

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar. Via 14 0418 of per mail naar gemeente@neerijnenl.nl.

BP Dutry van Haeftenstraat in Haaften raadsbesluit

BP Dutry van Haeftenstraat in Haaften bestemmingsplan

BP Dutry van Haeftenstraat in Haaften Verbeelding