Artikel Vastgesteld bestemmingsplan Kern Ophemert, herziening sportvelden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Kern Ophemert, herziening sportvelden” in de raadsvergadering van 20 september 2012 ongewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld om het nieuwe verlichtingsplan mogelijk te maken op de voetbalvelden aan de Kapelstraat 21 Ophemert.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 12 oktober 2012 tot en met 22 november 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de receptie. Daarnaast is het plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

® degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
® belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.


Neerijnen, 11 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen